YHTEISÖPROSESSI

YHTEISÖPROSESSI

Arvostavan katseen työyhteisö, tiimi, joukkue!

Voimauttavan valokuvan työote tukee työyhteisön arvostavaa vuorovaikutusta ja psykologista turvallisuutta. Menetelmään perustuvassa työskentelyssä jokainen tulee nähdyksi itse määrittelemällään tavalla, niiden asioiden äärellä, jotka tekevät hänelle työn merkitykselliseksi.

Työskentelyssä herkistytään näkemään tunnetasolla työtoverin, joukkuetoverin tai muun yheisötoverin kokemusmaailmaa, joka on aina joiltain osin tavoittamaton ja itselle vieras. Voimauttavan valokuvan työskentelyssä ryhmän jäsenet pääsevät tunnetasolla toistensa puolelle, näkemään todellisuutta toisen ihmisen ihan erilaisesta maailmasta käsin.

Työyhteisön jännitteet johtuvat usein ihmisten erimaailmaisuudesta, jotka johtavat kokemuksiin siitä, ettei oma persoona, osaaminen ja rooli työyhteisössä tule tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Tavoitehakuisen on vaikea ymmärtää ja arvostaa syvällistä pohdiskelijaa, kirjaimellisesti ymmärtävän monitasoisemmin ajattelevaa – ja toisin päin. Voimauttavan valokuvan prosessi työyhteisössä saa yhteisön havahtumaan niihin työn merkityksiin, jotka kaikki voivat jakaa arvostavalla tavalla. Samalla sallivuus yhteisön diversiteettiä ja erilaisia vahvuuksia kohtaan lisääntyy. Emotionaalisesti turvallisessa yhteisössä jokainen tulee nähdyksi vilpittömän katseen kautta, jolloin jokaisella on tilaa antaa yhteiselle työlle innostuksensa, taitonsa ja sitoutumisensa. Menetelmä tukee hyvää johtamista, työhyvinvointia, avointa ja osallistavaa toimintakulttuuria sekä työn merkityksellisyyden kokemusta.

Urheilujoukkueessa yksilöiden erilaisuus voi myös kärjistyä suorituksiin liittyvän emotionaalisen paineen vuoksi. Kuinka ryhmän jäsenet käsittelevät luottamusta, omaa tai toisen epäonnistumista kilpailutilanteessa ja kuinka paljon omaa tai toisen arvoa kiinnitetään onnistumisiin? Kuitenkin hieno flow kuormittavassa tilanteessa syntyy vain peli-ilon ja luottamuksen kautta. Ryhmän jokaisen jäsenen luovuus ja taidot pääsevät esille kunnolla vain emotionaalisen turvallisuuden tilassa, jossa ei tarvitse pelätä häpeää tai hyväksynnän menetystä. Voimauttavan valokuvan prosessi on yksilöllistä ja ryhmän yhteistä identiteettityötä, jossa urheilijat pääsevät syventymään omaan minuuteensa ja arvoihinsa, jakamaan herkkiä asioita turvallisesti keskenään ja eriyttämään omaa ihmisarvoaan urheilumaailman välineellisistä onnistumisista. Prosessissa joukkue tutustuu ja kiintyy toisiinsa. Voimauttava työskentely synnyttää luottamusta ja keskinäisen diversiteetin arvostamista niissäkin asioissa, joissa toisen persoona, urheilijaminä tai toimintatavat joukkueessa ovat itselle eri syistä haasteellisia. Työskentely auttaa hitsaamaan joukkueesta joukkueen myös tunnetasolla sekä työskentelemään yhdessä ilosta, arvostuksesta ja vapaudesta käsin.

Suomessa on viime vuosina herätty kohdistamaan katse niin    työhyvinvoinnin ja johtamisen ongelmiin kuin urheilun psykologisen tuen riittämättömyyteenkin. Vaikeina aikoina on haaste, miten vähentää keskittymistä kuormittaviin asioihin ja siirtää fokus arvostavaan ja dialogiseen katsomisen ja kohtaamisen tapaan. Esimerkiksi hoidollisen työkentän tai koulun yhteisöissä myös asiakkaiden/oppilaiden/potilaiden yhä haastavammat elämäntilanteet lisäävät työntekijöiden kuormittuneisuutta. Voimauttavan valokuvan menetelmässä on kyse konkreettisesta tavasta, jolla yhteisö voi oppia toisin katsomista, läsnäolon ja kohtaavuuden taitoa sekä keskittymistä yhteisössä ja sen perustehtävässä olevaan hyvään. Tässä toimii yksinkertainen periaate: se, mitä valitaan tehdä näkyväksi, vahvistuu. Menetelmän avulla on mahdollista parantaa yhteisön tunnevuorovaikutustapoja ja läsnäoloa niukoistakin resursseista huolimatta, aina asiakaskohtaamisiin asti heijastuen. Kuvat tavoittavat yhteisön keskeisiä, abstrakteja ja tunnepitoisia asioita, joita on vaikea sanallistaa ja jotka läheisetkin ihmiset kokevat täysin eri tavalla. Valokuva helpottavat arvostavaa ja dialogista kommunikaatiota myös vaikeista asioista, jotka sisältävät jännitteitä, loukkaantumista ja osapuolten voimakkaita tunnetarpeita. Voimauttavan valokuvan menetelmässä rakennetaan vastavuoroisuutta ja syvempää ymmärretyksi tulemisen kokemusta yhteisön jäsenten kesken, jolloin kaikkien psykologiset resurssi voivat aidosti tulla ryhmän sisällöllisten tavoitteiden käyttöön.

Tilaa työyhteisöllesi räätälöity voimauttava prosessi tai TYHY-päivä

Mitä yhteisönne tarvitsee? Voimauttavan valokuvan menetelmän palkittu kouluttaja Miina Savolainen auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisönne tarpeiden mukaisen kokonaisuuden. Kyseessä voi olla kertaluonteinen koulutus- tai tyhypäivä tai laajempi prosessimuotoinen, yhteisöä osallistavampi työskentely, joka sisältää useita tapaamiskertoja harjoituksineen.

Koulutuksia on mahdollista toteuttaa myös osin tai kokonaan etämuotoisena ja monipaikkaisena. Sopii erinomaisesti myös pandemia-ajan tai pysyvästi monipaikkaisten yhteisöjen vahvistamiseen!

 • TYHY-päivät
 • Voimauttava työyhteisöprosessi 1-4 tapaamista

Mahdollisia painotuksia mm:

 • yhteisön diversiteetti – erimaailmaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen
 • arvostava tunnevuorovaikutus
 • tunnetaidot, dialogi, herkkyys kuulla ja nähdä
 • jokainen näkyväksi yhteisössä
 • tunteminen ja tutustuminen
 • luottamus ja yhteyden tunne
 • moniääniset sekä yhteiset arvot näkyviksi
 • (ammatillinen) identiteettityö
 • merkityksellisyys, työn ilo /peli-ilo
 • vasta nupuillaan olevien asioiden vahvistaminen
 • lempeän ja vilpittömän katseen työote
 • tunneyhteys asiakkaan kokemusmaailmaan
 • kuormittavan vastavoima, voimavarat ja toivo

Tiedustelut ja tilaukset:
Koulutusassistentti Pirita Torvi
p. 050-341 4739
koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

Tutustu myös:

Räätälöidyt koulutukset ryhmille »