PALVELUT

2023-raataloidyt

RÄÄTÄLÖIDYT PALVELUT

Haluaisitko oman henkilökohtaisen voimauttavan valokuvan prosessin tai kokea yhteisösi kanssa upean TYHYn? Voimauttavan valokuvan tiimiltä ja Miina Savolaiselta on mahdollista tilata räätälöityjä voimauttavan valokuvan prosesseja itselle tai omalle yhteisölle. Haluaisitko olla Miinan oma asiakas tai tuoda läheisesi kokemaan jotain sellaista, joka on ollut itsellesikin omassa voimauttavassa työskentelyssäsi merkityksellistä?

Voimauttavan valokuvan räätälöidyt prosessit yhteisöille voivat olla yhteisölle merkityksellistä teemaa painottavia menetelmäkoulutuksia tai yhteisön arvostavaan vuorovaikutukseen ja psykologiseen turvallisuuteen keskittyviä, ”Jokainen näkyväksi” -prosesseja.

150


TyoyhteisoilleJaRyhmille

 

150

TYÖYHTEISÖILLE JA RYHMILLE

Voimauttavan valokuvan menetelmän vahvuus on ymmärryksen ja arvostuksen luominen erilaisten ihmisten välillä. Menetelmää sovelletaan mm. työyhteisöjen kehittämisessä, johtamisen tukena, vertaisryhmätyöskentelyssä tai tiimin tai joukkueen yhteen hitsaamisessa. Tilaa yhteisöllesi voimauttava prosessi tai tutustumiskoulutus. Molempia on mahdollista sovittaa joko kertaluontoiseen päivä- tai luentotilaisuuteen tai useasta tapaamiskerrasta ja väliharjoituksista koostuvaksi prosessiksi.

Räätälöity ryhmäprosessi

VOIMAUTTAVA YHTEISÖPROSESSI – RÄÄTÄLÖIDYT PROSESSIT RYHMILLE

Arvostavan katseen työyhteisö, tiimi, joukkue!

Voimauttavan valokuvan työote tukee työyhteisön arvostavaa vuorovaikutusta ja psykologista turvallisuutta. Menetelmään perustuvassa työskentelyssä jokainen tulee nähdyksi itse määrittelemällään tavalla, niiden asioiden äärellä, jotka tekevät hänelle työn merkitykselliseksi.

Työskentelyssä herkistytään näkemään tunnetasolla työtoverin, joukkuetoverin tai muun yhteisötoverin kokemusmaailmaa, joka on aina joiltain osin tavoittamaton ja itselle vieras. Voimauttavan valokuvan työskentelyssä ryhmän jäsenet pääsevät tunnetasolla toistensa puolelle, näkemään todellisuutta toisen ihmisen ihan erilaisesta maailmasta käsin.

Työyhteisön jännitteet johtuvat usein ihmisten erimaailmaisuudesta, jotka johtavat kokemuksiin siitä, ettei oma persoona, osaaminen ja rooli työyhteisössä tule tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Tavoitehakuisen on vaikea ymmärtää ja arvostaa syvällistä pohdiskelijaa, kirjaimellisesti ymmärtävän monitasoisemmin ajattelevaa – ja toisin päin. Voimauttavan valokuvan prosessi työyhteisössä saa yhteisön havahtumaan niihin työn merkityksiin, jotka kaikki voivat jakaa arvostavalla tavalla. Samalla sallivuus yhteisön diversiteettiä ja erilaisia vahvuuksia kohtaan lisääntyy. Emotionaalisesti turvallisessa yhteisössä jokainen tulee nähdyksi vilpittömän katseen kautta, jolloin jokaisella on tilaa antaa yhteiselle työlle innostuksensa, taitonsa ja sitoutumisensa. Menetelmä tukee hyvää johtamista, työhyvinvointia, avointa ja osallistavaa toimintakulttuuria sekä työn merkityksellisyyden kokemusta.

Urheilujoukkueessa yksilöiden erilaisuus voi myös kärjistyä suorituksiin liittyvän emotionaalisen paineen vuoksi. Kuinka ryhmän jäsenet käsittelevät luottamusta, omaa tai toisen epäonnistumista kilpailutilanteessa ja kuinka paljon omaa tai toisen arvoa kiinnitetään onnistumisiin? Kuitenkin hieno flow kuormittavassa tilanteessa syntyy vain peli-ilon ja luottamuksen kautta. Ryhmän jokaisen jäsenen luovuus ja taidot pääsevät esille kunnolla vain emotionaalisen turvallisuuden tilassa, jossa ei tarvitse pelätä häpeää tai hyväksynnän menetystä. Voimauttavan valokuvan prosessi on yksilöllistä ja ryhmän yhteistä identiteettityötä, jossa urheilijat pääsevät syventymään omaan minuuteensa ja arvoihinsa, jakamaan herkkiä asioita turvallisesti keskenään ja eriyttämään omaa ihmisarvoaan urheilumaailman välineellisistä onnistumisista. Prosessissa joukkue tutustuu ja kiintyy toisiinsa. Voimauttava työskentely synnyttää luottamusta ja keskinäisen diversiteetin arvostamista niissäkin asioissa, joissa toisen persoona, urheilijaminä tai toimintatavat joukkueessa ovat itselle eri syistä haasteellisia. Työskentely auttaa hitsaamaan joukkueesta joukkueen myös tunnetasolla sekä työskentelemään yhdessä ilosta, arvostuksesta ja vapaudesta käsin.

Suomessa on viime vuosina herätty kohdistamaan katse niin  työhyvinvoinnin ja johtamisen ongelmiin kuin urheilun psykologisen tuen riittämättömyyteenkin. Vaikeina aikoina on haaste, miten vähentää keskittymistä kuormittaviin asioihin ja siirtää fokus arvostavaan ja dialogiseen katsomisen ja kohtaamisen tapaan. Esimerkiksi hoidollisen työkentän tai koulun yhteisöissä myös asiakkaiden/oppilaiden/potilaiden yhä haastavammat elämäntilanteet lisäävät työntekijöiden kuormittuneisuutta. Voimauttavan valokuvan menetelmässä on kyse konkreettisesta tavasta, jolla yhteisö voi oppia toisin katsomista, läsnäolon ja kohtaavuuden taitoa sekä keskittymistä yhteisössä ja sen perustehtävässä olevaan hyvään. Tässä toimii yksinkertainen periaate: se, mitä valitaan tehdä näkyväksi, vahvistuu. Menetelmän avulla on mahdollista parantaa yhteisön tunnevuorovaikutustapoja ja läsnäoloa niukoistakin resursseista huolimatta, aina asiakaskohtaamisiin asti heijastuen. Kuvat tavoittavat yhteisön keskeisiä, abstrakteja ja tunnepitoisia asioita, joita on vaikea sanallistaa ja jotka läheisetkin ihmiset kokevat täysin eri tavalla. Valokuva helpottavat arvostavaa ja dialogista kommunikaatiota myös vaikeista asioista, jotka sisältävät jännitteitä, loukkaantumista ja osapuolten voimakkaita tunnetarpeita. Voimauttavan valokuvan menetelmässä rakennetaan vastavuoroisuutta ja syvempää ymmärretyksi tulemisen kokemusta yhteisön jäsenten kesken, jolloin kaikkien psykologiset resurssi voivat aidosti tulla ryhmän sisällöllisten tavoitteiden käyttöön.

Tilaa työyhteisöllesi räätälöity voimauttava prosessi tai TYHY-päivä

Mitä yhteisönne tarvitsee? Voimauttavan valokuvan menetelmän palkittu kouluttaja Miina Savolainen auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisönne tarpeiden mukaisen kokonaisuuden. Kyseessä voi olla kertaluonteinen koulutus- tai tyhypäivä tai laajempi prosessimuotoinen, yhteisöä osallistavampi työskentely, joka sisältää useita tapaamiskertoja harjoituksineen.

Koulutuksia on mahdollista toteuttaa myös osin tai kokonaan etämuotoisena ja monipaikkaisena. Sopii erinomaisesti myös pandemia-ajan tai pysyvästi monipaikkaisten yhteisöjen vahvistamiseen!

 • TYHY-päivät
 • Voimauttava työyhteisöprosessi 1-4 tapaamista

Valitse yhteisöllenne sopivat painotukset, esim:

 • yhteisön diversiteetti – erimaailmaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen
 • arvostava tunnevuorovaikutus
 • tunnetaidot, dialogi, herkkyys kuulla ja nähdä
 • jokainen näkyväksi yhteisössä
 • tunteminen ja tutustuminen
 • luottamus ja yhteyden tunne
 • moniääniset sekä yhteiset arvot näkyviksi
 • (ammatillinen) identiteettityö
 • merkityksellisyys, työn ilo /peli-ilo
 • vasta nupuillaan olevien asioiden vahvistaminen
 • lempeän ja vilpittömän katseen työote
 • tunneyhteys asiakkaan kokemusmaailmaan
 • kuormittavan vastavoima, voimavarat ja toivo

Tiedustelut ja tilaukset: Natalie Paulanto, p. 050-341 4739 (arkisin 9–16), koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

150

RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUKSET RYHMILLE

Lisää työn merkityksellisyyttä ja vaikuttavuutta: tutustuta yhteisösi voimauttavan valokuvan työotteeseen!

Voimauttavan valokuvan koulutuspäiviä tai työpajasarjoja on mahdollista toteuttaa räätälöidysti organisaation omaan käyttöön. Lyhyempien tutustumiskoulutusten painotus on työotteeseen tutustumisessa teorian ja omakohtaisen kokemuksen kautta. Menetelmän ammatillinen soveltaminen asiakastyössä edellyttää voimauttavan valokuvan ammatillisten perusteitten (10op) suorittamista. Myös perusteet- kokonaisuus voidaan räätälöidä organisaation omalle henkilökunnalle sekä mahdollisille yhteistyökumppaneille.

 • Voimauttavan valokuvan tutustumisluento
 • Voimauttavan valokuvan tutustumispäiväkoulutus
 • Voimauttavan valokuvan tutustumistyöpajakokonaisuus (2-4 tapaamista)
 • Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10op omalle organisaatiolle

 

Tiedustelut ja tilaukset: Natalie Paulanto, p. 050-341 4739 (arkisin 9–16), koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

150

Koulutuskuvat2023-RaataloityYksiloprosessiKorjattu-26

VOIMAUTTAVA YKSILÖPROSESSI

Miten haluan katsoa itseäni?    Lempeän katseen parantava yksilöprosessi!

Tilaa itsellesi tai läheisellesi oma räätälöity voimauttavan valokuvan prosessi! Lempeän katseen apusilminä menetelmän palkittu kehittäjä Miina Savolainen, menetelmäohjaaja Pirita Torvi tai lisensoitu menetelmäammattilainen maantieteellisesti läheltä sinua.

Elämässä on aika ajoin tarvetta identiteettityölle! Mikä on minulle tärkeää juuri nyt? Voivatko ydinminuuteni eri puolet hyvin ja pääsevätkö ne toteutumaan arjessani? Osaanko katsoa itseni ehjäksi ja arvokkaaksi ja nähdä itsemyötätuntoisesti ja lempeästi elämääni ja minuuttani? Voimauttavan valokuvan menetelmän palkittu kehittäjä ja lempeä terapeuttisen prosessin ohjaaja Miina Savolainen lähtee sinulle lempeän katseen apusilmiksi niitten aiheiden äärelle, jotka ovat elämässäsi merkityksellisiä juuri nyt. Prosessiin lähtiessä sinun ei tarvitse tietää varsinaisia teemoja, vaan niitä lähdetään kuulostelemaan ja löytämään askel askeleelta, lempeän katseen ja parantavan nähdyksi tulemisen hengessä. Prosessin aikana valmistuva kuvasto jää kokonaisuudessaan sinulle aarteeksi oman ydinminuutesi vahvistamiseen digitiedostoina, paperivedoksina sekä valitsemistasi kuvista rakentuvana kuvaesityksenä tai kirjana.

Sopii sinulle tai läheisellesi esim:

 • Siirtymävaiheessa, kuten elämänmuutos, eläkkeelle jääminen, valmistuminen, uuteen orientoituminen
 • Kun itseä on vaikea katsoa hyväksyvästi ja rakastavasti

Sisältö:

 • Tutustuminen ja prosessin sisältöjen maistelu oman elämän kuvastojen äärellä
 • Voimauttava kuvausretki oman elämän merkitykselliseen ympäristöön
 • Lempeän katseen opettelua uusien omakuvien äärellä
 • Oman itsen rakastavan katsomisen kasvutarina saa muodon
 • + lisätapaamisia, -kuvausretkiä tai albumikuvatyöskentelyä tarpeen mukaan

 

Yksilöllisessä suunnittelussa sinua auttaa: Natalie Paulanto,  p. 050-341 4739 (arkisin 9–16), koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

150

Apusilmät

Apusilmät & Ateria

Yksilötyönohjausta & yksilöterapeuttisia tapaamisia

Kaipaatko lempeän katseen apusilmiä? Sitä, että joku keskittyy huoliisi, iloihisi sekä niihin asioihin, joita olet elämässäsi vahvistamassa? Haluatko tulla katseella nostetuksi sekä hellityksi kauniilla sanoilla ja kauniisti katetulla, herkullisella ruualla? Jos olet kokenut työpajojamme aiemmin, tiedät, miten merkityksellistä on tulla nähdyksi pehmeästi ja arvostavasti!

Miina Savolaiselta on mahdollista varata yksilötapaamisia niin menetelmään liittyvän mentoroinnin ja työnohjauksen merkeissä kuin oman terapeuttisen prosessin näkökulmastakin. Mikä mietityttää omissa prosesseissasi suhteessa työyhteisöön, asiakkaisiin, omiin läheisiin tai oman itsen katsomiseen? Näiden asioiden äärelle on keveämpää pysähtyä yhdessä! Sinä määrittelet aiheet ja sen, millaista tukea kaipaat. Jotta tulisit hemmotelluksi kokonaisvaltaisesti, tämä kaikki voi halutessasi tapahtua myös Miinan sinulle valmistaman ihanan aterian äärellä Helsingissä. Sesongin luomuherkkuja, omat ruokavaliotarpeesi huomioiden! Aterian ääreltä on helpompi siirtyä niihin aiheisiin, joihin kaipaat.

Voimauttavan valokuvan menetelmään kuuluu ison kauhan periaate, herkkyys, kehollisuus ja hellityksi tuleminen. Vielä nupuillaan olevat asiat vahvistuvat, kun niitä hehkutetaan ja hellitään yhdessä yhä arvokkaammiksi. Apusilmät & Ateria tuo kohtaamiseen mukaan lisää tilaa aisteille sekä huolenpidon kokemukselle. Ravituksi tulemista kokonaisvaltaisesti. Tervetuloa aterialle!

Saatavuus:

 • Apusilmät & Ateria on saatavilla Helsingissä.
 • Yksilötyönohjaus- sekä terapeuttiset tapaamiset ovat saatavilla myös etänä sekä satunnaisesti muissa kaupungeissa, Miinan koulutuskalenterin liikkeistä riippuen.

Tiedustelut ja tilaukset: Natalie Paulanto, p. 050-341 4739 (arkisin 9–16), koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

150

2023-raataloity-perheprosessi

VOIMAUTTAVA PERHEPROSESSI

Koko perheen Jokainen näkyväksi -prosessi!

Räätälöityä voimauttavan valokuvan perhetyötä: Perheen yhteinen prosessi juhlistamaan yhteyttä tai avaamaan solmuja! Lempeän katseen luotseina menetelmän palkittu kehittäjä Miina Savolainen tai menetelmäohjaaja, lastensuojelun perhetyöntekijä Pirita Torvi.

Jokainen näkyväksi -projekti perhejuhlaan!
– Onko Perheessänne (tai asiakasperheessäsi) siirtymävaihe, merkkipäivä tai erityinen syy juhlia yhteyttänne? Oletteko selvinneet raskaasta elämänjaksosta tai oletteko vaan niin onnellisia siitä, että te juuri saatte olla olemassa toisillenne, että sitä olisi aihetta tehdä näkyväksi, iloita ja juhlistaa? Vai onko perheessänne muutostilanne ja uusia perheenjäseniä, jotka eivät vielä tunnetasolla ole liittyneet yhteisöön tai kun kaikki eivät vielä tunne toisiaan syvästi? Voimauttavan valokuvan Jokainen näkyväksi -projekti merkitsee sallivaa ja perheen moniäänisyyttä juhlistavaa prosessia, jossa jokainen yhteisön jäsen tulee kuvatuksi haluamallaan tavalla. Prosessin aikana perheenjäsenet pääsevät tutustumaan herkemmin ja kuuntelevammin toistensa maailmoihin. Jokainen saa vuorollaan toisten arvostavan ja rakastavan palautteen tavalla, jolla itse kaipaa tulla ymmärretyksi. Prosessin aikana syntyneistä kuvista, tarinoista, haastatteluista, musiikista jne. kootaan Meidän Maailman Ihanin Perhe -elokuva, perhejuhlien ikimuistoinen kohokohta, jonka jokainen saa itselleen talteen myös oman prosessinsa kera laajemmassa muodossa, esim kirjana tai elokuvana! Työskentely mukautuu perheenjäsenten erilaisiin tarpeisiin ja siinä voidaan hyödyntää elämäntarinallista kuvastoa, perheestä voidaan ottaa uusia kuvia ja perheenjäsenet voivat kuvata myös toisiaan voimauttavalla, kuuntelevalla tavalla. Ihana ja parantava prosessi synnyttää läheisyyttä sekä ymmärrystä perheenjäsenten erilaisuutta kohtaan. Se liikuttaa ja tuo syvää iloa!

Solmut auki – lohduttava ja siltoja rakentava perheprosessi!
Onko perheessäsi (tai asiakasperheessäsi) haavoja tai vaikeasti anteeksiannettavia tai ymmärrettäviä asioita? Onko sinulla haasteita ymmärtää suhdettasi toiseen perheenjäseneen ja siihen, mitkä asiat oikeastaan hiertävät ja vaikeuttavat läheisyyttä ja luottamusta? Voimauttavan valokuvan prosessi on kahden tai useamman perheenjäsenen välinen lohdun, ymmärryksen ja keskinäisen erilaisuuden hyväksymisen ja arvostuksen ensiaskel, johon saatte mukaan oman lempeän katseen luotsin. Prosessilla on turvalliset pelisäännöt, jotka auttavat keskittymään rakentavaan ja hyvään, siihen, mikä toimii ja missä asioissa voitte vilpittömästi arvostaa ja ymmärtää toisianne. Voimauttavan valokuvan prosessi on yhteistä innostavaa ja palkitsevaa tekemistä, jossa ei vaadita ihmisiä tilille vaikeista asioista, vaan katsotaan tavallaan niiden ylitse: toista ihmistä ilman tämän vaikeuden tuomia ”silmälaseja”. Työskentelyssä on mahdollista siirtyä omasta näkökulmasta elämyksellisesti toisen näkökulmaan, ymmärtää hänen erilaista maailmaansa ja antaa sen tulla itselle tunnetasolla koskettavaksi. Voimauttava prosessi tuottaa pehmentymistä ja herkistymistä, halua tulla toista puoliväliin vastaan. Kumpikaan/kukaan osapuolista ei joudu luopumaan omasta näkemyksestään, eikä näkemyksiä aseteta vastakkain. Ne eivät ole oikein tai väärin, vaan ainoastaan erilaisia. Voimauttava valokuva -prosessi synnyttääkin yhteyttä, jossa on mukana sallivuus: huolimatta erilaisuudestamme, haluamme silti rakastaa ja arvostaa toisiamme. Työskentely voi sisältää sekä yksilövaiheita, että yhdessä toteutettavia kuvausretkia, moniänisten kuvatarinoiden rakentamista ja kohtaamisia kuvien merkitysten äärellä. Prosessissa näkyväksi tulevaa hyvää juhlistetaan ja sille rakennetaan pysyvä muoto esim kuvaesityksen, kirjan tai juhlan muodossa.

Yksilöllisessä suunnittelussa sinua auttaa: Natalie Paulanto,  p. 050-341 4739 (arkisin 9–16), koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

150

rakkauden ja yhteyden perhejuhlat

RAKKAUDEN JA YHTEYDEN PERHEJUHLAT

Perhejuhlissa on mukana ihmisiä, jotka tapaavat toisiaan vain harvoin. Lapsuuden serkkukatras on koolla jälleen – millaisia teinejä pikkulapsina viimeksi nähdyistä tilliäisistä onkaan varttunut – kuinka liikuttavaa on kaikkien rakkaiden kerääntyminen hellästi jo hauraan vanhuksen ympärille? Näitä ainutlaatuisia, herkkiä tilanteita olisi mahdollista ikuistaa lähentävällä, jopa terapeuttisella tavalla, mikäli joku vain osaisi ylittää ihmisten ahdistuskynnyksen kuvatuksi tulemisesta…? Niinpä! Ehkä arvaatkin, että meillä on tarjota tähän ihmisten välisen yhteyden mestarikätilö: ihana, lämmin ja turvallinen Miina Savolainen.

Monet ihmiset ahdistuvat valokuvatuksi tulemisesta ja kantavat muistoja tilanteista, joissa kuvaaja ikäänkuin ”varastaa” kuvia heiltä. Suostumuksen opettelun aikakautena myös valokuvaamiseen olisi aiheellista liittää itsemäärittelyn oikeus. Näin voimauttavan valokuvan menetelmässä toimitaan.

Rakkauden ja Yhteyden Perhejuhlat -palveluissa Miina Savolainen ikuistaa perheenne filmille – kuten arvokkaat kuvaajat sata vuotta sitten. Lähentävät ja liikuttavat kuvat säilyvät myös sadan vuoden päähän, seuraavillekin polville.

Kuvianne ei kukaan toinen valikoi, käsittele tai katso, vaan jokainen saa valita kuvista ne ilmeet ja tunnelmat, joita pystyy itse katsomaan ja jotka ovat itselle merkityksellisiä. Kaikki kuvatut kuvat ovat teidän ja jäävät omaan käyttöönne sekä filminä, paperivalokuvina että digitoituina tiedostoina.

Ikimuistoisten juhlien koskettavin sisältö on tässä:

150

kuvausretki puolisoille

Voimauttava Kuvausretki Puolisoille

Mietitkö lahjaa hääparille tai haluaisitko kokea ikuistetuksi tulemisen oman puolisosi kanssa voimauttavalla tavalla, teille merkityksellisessä paikassa? Voimauttavan valokuvan äiti Miina Savolainen lähtee kanssanne ikimuistoiselle kuvausretkelle ikuistamaan niitä tunteita, tunnelmia, puolia ja merkityksiä, joita haluatte suhteessanne vaalia! Dialogisella retkellä molemmat puolisot tulevat kuulluiksi ja voivat ilmaista kuvilla toisilleen kaipaamiaan asioita. Miina auttaa ideoimaan, miten eri tavoin herkkiä ja tunnepitoisia asioita voi tehdä valokuvissa näkyväksi. Inspiroivaa rekvisiittaa, hyvät eväät ja sydämen hiljaiset toiveet matkaan mukaan – kuvausseikkailu kutsuu! Retken ainutlaatuiset hetket, ilmeet ja tunnelmat piirtyvät talteen filmille ja säilyvät vahvistavana, kehollisen muistona, johon voi palata läpi elämän. Nämä aarteet säilyvät seuraavillekin sukupolville ja niitä voi päivittää: kuinka koskettavaa olisikaan yhdessä vanhenevasta parista muodostuva vuosittain tai vuosikymmenittäin kasvava kuvasarja?

Sisältää:
– Tutustumisen ja retken toiveiden ennakkosuunnittelun
– Kuvausretkiseikkailun parin toivomaan ympäristöön
– Filmimateriaalit, negatiivit, kuvien digitoinnin ja paperivedokset kaikista otetuista kuvista
– Kuvien katselun ja jälkihehkuttelut yhdessä Miinan kanssa

Voimauttava Kuvausretki Puolisoille -palvelun tilaukset ja ideoinnit:
Natalie Paulanto, p. 050-341 4739 (arkisin 9–16), koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

150

juhlissa kanssasi

Voimauttava Valokuva Juhlissa Kanssasi

Sinun on mahdollista tehdä perhejuhlista erityisellä tavalla rakkautta ja yhteyttä vahvistavat sisällyttämällä voimauttava valokuva osaksi juhliasi! Miina Savolainen on läsnä juhlavieraiden parissa juhlien ajan innostaen ihmiset ideoimaan yhteiskuvia ja omakuvia erilaisissa kombinaatioissa, ilmaisemaan itseään, herkistymään ja hassuttelemaan. Jokainen saa vuorollaan loistaa ja ilmaista kiintymystään ja iloaan kohtaamisesta tärkeiden ihmisten kanssa. Miinan ikuistamana ihmiset saavat olla läheistensä kuvissa tavalla, jolla he samalla voivat ilmaista toisilleen koskettavia ja tärkeitä asioita. Kuvaushetkiin herkistytään ja ihmiset tulevat niissä nostetuiksi. Voimauttavan valokuvan hetket luovat juhlien kulkuun suvantoja, joissa ihmiset voivat kohdata toisiaan Miinan ystävällisen ja innostavan lempeän katseen hehkussa. Samalla juhlan muu ohjelma voi soljua eteenpäin ilman keskeytyksiä.

Voimauttava valokuva sopii ilon juhliin, kuten häihin, merkkipäiviin tai sukujuhliin, joissa rakkaat ja vähän kaukaisemmatkin ihmiset näkevät toisiaan pitkästä aikaa. Tämän lisäksi voimauttava ikuistaminen tuo lohtua ja mahdollistaa keskinäisen osanoton tai tuen ilmaisua myös erityistä sensitiivisyyttä edellyttävissä hetkissä, kuten erojuhlassa, sairauden ja surun varjostamissa juhlissa tai hautajaisissa. Kerro toiveistasi, perheesi juhlan luonteesta ja Miina adaptoituu avuksesi synnyttämään juhlan luontevuutta ja lämpöä.

Kuvat tallentuvat filmille ja jäävät osallistujille käyttöön digitaalisina versioina sekä paperivedoksina, joita voi tarvittaessa tilata juhlan kaikille vieraille. Jokainen saa valita itselleen tärkeät kuvat, eikä kukaan muu tee karsintaa juhlaväen puolesta. Harvinaislaatuiset yhteiskuvat ja upeat muotokuvat säilyvät vintagekuvaustekniikan ansioista seuraaville sukupolville!

Sisältää:
– Tutustumistervehdyksen ja konseptin ennakkoesittelyn juhlaväelle
– Miina Savolaisen läsnäolon juhlassa
– Juhlaväen itsemäärittelyyn perustuvan voimauttavan muotokuvapalvelun juhlan aikana
– Filmimateriaalit, negatiivit, kuvien digitoinnin ja paperivedokset kaikista otetuista kuvista

Extra:
– Paperivedosten teettäminen kaikille vieraille
– Meidän Maailman Ihanimmat Juhlat -elokuva juhlan kuvista ja tarinoista

Juhlissa kanssasi -palvelun tilaukset ja ideoinnit:
Natalie Paulanto, p. 050-341 4739 (arkisin 9–16), koulutukset@voimauttavavalokuva.fi