AMMATILLISET TÄYDENNYSKOULUTUKSET

2023-koulutukset

EDUCATION

Näiltä sivuilta löydät Suomessa tarjolla olevat voimauttavan valokuvan ammatilliset koulutukset sekä kaikille avoimet työpajat. Ammatilliset täydennyskoulutukset on suunnattu soveltaen moniammatillisille kohtaamisalojen ammattilaisille. Näitä koulutuksia järjestävät sekä Voimauttavan valokuvan Tiimi että lukuisat kesäyliopistot ja täydennyskoulutuskeskukset eri puolilla maata.

Avoimet työpajat, vertaisryhmät ja kesäleirit omaan minuuteen ja perheeseen on suunnattu kaikille kiinnostuneille. Osallistuaksesi näihin työpajoihin et tarvitse ammatillista näkökulmaa tai erityistä taustakoulutusta. Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet -opinnot käytyäsi nämä koulutukset voivat kuitenkin toimia myös lisäkoulutuksena perusteet-tason menetelmäosaamisesi päälle. Avoimia koulutuksia järjestää Voimauttavan valokuvan Tiimi sekä Kainuun opisto.


AMMATILLISET TÄYDENNYSKOULUTUKSET

Voimauttavan valokuvan menetelmän ammatillinen soveltaminen edellyttää vähintään menetelmän perusteet-opintojen (10op) käymistä. Vuoden mittaista koulutusta järjestetään säännöllisesti lähes kaikissa Suomen isoissa kaupungeissa. Perusteet-käyneille on tarjolla lyhyempiä täsmäjatkokoulutuksia esimerkiksi perhetyöhön tai ryhmien kanssa työskenteleville. Kolmivuotinen, perusteet-käyneille suunnattu erikoistumiskoulutus 40 op valmistaa voimauttavan valokuvan menetelmäohjaajaksi, jolla on perusteet-tasoa laajempi osaaminen ja käyttöoikeus. Erikoistumiskoulutus alkaa noin kolmen vuoden välein ja siihen kytkeytyy myös yleisölle avoin valmistuneiden menetelmäohjaajien Lempeä Katse – Voimauttavia valokuvia -päättötyönäyttely tapahtumineen.

150

 

VV AmmatillisetPerusteet10op

VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN AMMATILLISET PERUSTEET 10op

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet on moniammatillisille, sosiaali-, terveydenhuolto-, opetus- ja työyhteisön kehittämisen ammattilaisille suunnattu vuoden mittainen täydennyskoulutus

Onko mahdollista, että ymmärsimme ammatillisuuden väärin? Tule kokemaan ihana ammatillinen mullistus, joka seuraa uusista, lempeämmistä ja dialogisemmista silmistä, jotka työotteen omaksumisesta saat itseäsi ja toisia kohtaan. Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet ovat tarjonneet ammatillisen ja henkilökohtaisen käännekohdan jo kolmelle tuhannelle kohtaamistyön ammattilaiselle. Tämä koulutus antaa sinulle perusteet-tason taidot menetelmän käyttöön siinä työssä, jota teet. Se avaa sinulle myös voimauttavan valokuvan koulutuspolun kaikki laajempaan osaamiseen tähtäävät jatkokoulutukset.

Opinnot koostuvat kuudesta lähijaksosta ja ajoittuvat noin vuoden pituiselle aikajaksolle. Sen työpajojen väleissä toteutetaan harjoitusprosesseja oman itsen katsomiseen, tunneperhesuhteisiin, työyhteisön kehittämiseen sekä asiakas/oppilas/potilastyöhön liittyen. Menetelmä sisäistetään oman lempeän katseen identiteettityöprosessin kautta. Opintojen ytimessä on oma työhyvinvointi sekä lempeän itsen katsomisen omaksuminen – pohja jolle perustuu myös kyky katsoa toista ihmistä sallivasti ja myötätuntoisesti. Opinnoissa onkin usein vaikea erottaa, kumpi lopulta on merkityksellisempää: upea työväline ja katsomisen tapa omaan työhön vai oma henkilökohtainen prosessi kauaskantoisine, omaan tunneperheeseen ulottuvine vaikutuksineen. Omaa kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva osuus muodostuu opiskelijoille yleensä hyvin merkitykselliseksi. Elämyksellisestä omakohtaisuudesta edetään vähitellen ammatillisiin harjoitusprosesseihin, sama mentalisoiva herkkyys edelleen säilyttäen.

Kaikissa eri kaupungeissa alkavissa koulutuksissa toimii ohjaajana menetelmän kehittäjä Miina Savolainen. Koulutustapaamisten rinnalla toimii whatsup-ryhmä sekä viestiyhteys ohjaajaan – joiden avulla harjoitusprosesseihin saa työnohjauksellisen tuen sekä ideointiapua aina tarvittaessa. Innostava ja lämmin ryhmäprosessi on oleellinen osa opintoja. Jokainen osallistuja projektipäähenkilöineen saa valtavasti kannattelevaa palautetta koulutuksen aikana. Tämä auttaa omaksumaan menetelmän turvalliset pelisäännöt: herkän ja arvostavan katsomisen sekä puhumisen tavan.

.

Oppimispolku

Oma henkilökohtainen prosessi harjoitustöineen:
Miten katson itseäni – miten katson toisia?

 • Omakuvan kohtaaminen: nähdyksi tulemiseen liittyvät tunteet ja merkitykset, lempeä ja arvostava katse itseä kohtaan.
 • Parikuvauksen vuorovaikutus: vallan kääntäminen, herkistyminen toisen kokemuksen äärelle, oma nähdyksi tuleminen emotionaalisesti turvallisella tavalla.
 • Menetelmä identiteettityön välineenä: 1. Oman itsen rakastamisen kasvutarina ja elämäntarinalliset albumikuvastot, 2. Tunneperhe ja yhteys merkityksellisiin
  läheisiin, 3. Oma ydinminuus, erilaiset puoleni ja nähdyksi toisten silmissä.

Menetelmätaidot ja työote toisten kanssa: Dialogiset, voimauttavat harjoitusprosessit ja voimauttavan työotteen ja katsomisen tavan sisäistäminen.
1. Oman tunneperheen jäsen
2. Työyhteisö/tiimi/ryhmä, jonka osa olen
3. Asiakas/oppilas/potilas tai -asiakasryhmä

Opintojen aikana toteutetaan kaksi ammatillista harjoitustyötä, joihin opiskelija saa opintojen aikana työnohjauksellisen tuen. Työyhteisö hyötyy koulutuksesta monin tavoin jo opintojen kuluessa – paitsi asiakastyön välineenä, myös työyhteisön kehittämiseen liittyvänä projektina, joka voidaan linkittää esim. osaksi työyhteisön tyhy/tyky/veso-toimintaa, kehityskeskusteluita tai koulutusta. Upea mahdollisuus on tiimin tai työparin osallistuminen koulutukseen yhtä aikaa, mikä edesauttaa työotteen maadoittumista osaksi yhteisön katsomisen tapaa!

Työotteen opiskelu

Voimauttavan valokuvan täydennyskoulutusopinnoissa opiskellaan dialogiseen katseeseen perustuvaa, tunnemerkityksille herkistynyttä työotetta, jossa hyvä nostetaan tietoisesti näkyville ongelmiin keskittymisen ja asiakkaan kehittämisen sijaan. Menetelmässä ei siis kehitetä asiakasta, vaan työntekijän tapaa katsoa häntä. Hyvät kerrannaisvaikutukset syntyvät koko yhteisön katsomisen tavan muuttumisesta. Menetelmässä luodaan herkistymistä ja pehmenemistä toisen arvokkuudelle ja tunnetarpeille, ts. parannetaan mentalisaation ja dialogisuuden kykyä.

Koulutus tukee kykyä ajatella boxin ulkopuolella: voimauttavat asiat eivät useinkaan löydy ongelman ympäriltä, vaan laajemmasta ihmisen elämän merkityksellisyyden kokemuksesta. Esim päihdeasiakkaan voimauttavat kuvat eivät välttämättä käsittele lainkaan päihteettömyyttä, vaan saattavat palauttaa jotain hänen omaa ydinitseä, joka on kadonnut elämän rikkovissa tapahtumissa ja näkymättömyyden kokemuksessa. Se, mikä on asiakkaalle voimauttavaa, on aina työntekijälle salattua ja vierasta. Prosessissa lähdetään yhdessä tuntemattomalle maaperälle etsimään sitä, mikä on tärkeää. Prosessissa työntekijän tunnesuhde asiakkaaseen lähenee ja asiakas antaa työntekijälle välineet olla asiakkaan ehdoitta hyväksyvä katse ja korjaava peili. Samalla työntekijän oman työn merkityksellisyyden kokemus vahvistuu.

Voimauttavan valokuvan menetelmää ei sovelleta ainoastaan erillisinä projekteina, vaan osana normaalia työotetta ja työmuotoja. Opettaja käyttää menetelmää opetuksen ja ryhmädynamiikan rakentamisen työvälineenä, sosiaalityöntekijä verkostopalaverin tai kotikäynnin järjestämisen tapana, kuntoutustyöntekijä asiakaslähtöisen kuntoutussuunnitelman tekemisen tapana, yksilöterapeutti terapian löytöjen siirtämisessä osaksi asiakkaan todellista elämää ja ihmissuhteita… jne.
Menetelmäkoulutuksessa toiseen sovellettava opitaan ensin itse kokemalla ja sisäistämällä. Koulutus mahdollistaa siten myös osallistujan keskittymisen ajankohtaisten oman elämän kysymysten äärelle sekä omien lähisuhteiden vahvistamisen opintoihin liittyvissä harjoitustöissä. Koulutuksen rikkautena on moniammatillinen ryhmä, jonka menetelmäsovelluksista osallistujat saavat valtavasti konkreettisia ideoita omaan työhön.

Kenelle?

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet -koulutus on moniammatillinen ja suunnattu pedagogista, terapeuttista, hoidollista ja tai muuta ihmisten kohtaamistyötä tekeville ammattilaisille. Opinnot sopivat mm. opettajille, varhaiskasvattajille, sosiaalityön perhetyöntekijöille ja hoitajille, kuntoutuksen ja terveydenhoidon parissa toimiville, terapeuteille tai ryhmien kanssa työskenteleville ihmistyön ammattilaisille. Koulutukseen voi päästä myös soveltuvalla ammatillisella taustalla, vaikka sinulla ei olisi kohtaamisalojen ammatillista koulutusta. Voit olla myös esimerkiksi tutkija, muun kuin hoidollisen tai pedagogisen alan esihenkilö, perhehoitaja tai urheiluvalmentaja. Kysy tarkemmin soveltuvuudesta koulutusassistentti ja voimauttavan valokuvan menetelmäohjaaja Pirita Torvelta!

Koulutukseen voi osallistua myös tiimi tai työpari, jolloin myös harjoitusprosessit on mahdollista toteuttaa yhdessä. Kollegan tuki auttaa myös jalkauttamaan työotteen osaksi työyhteisön arkea. Työnantaja pääsee hyötymään opinnoista konkreettisesti jo niiden kuluessa, sillä työskentelyssä on sekä työyhteisön kehittämis- että asiakastyönäkökulma. Koulutukseen kuuluva, työyhteisön arvostavaa vuorovaikutusta lisäävä työyhteisöprojekti voi olla toteutukseltaan esimerkiksi TYHY-päivä, kehityskeskustelut menetelmän avulla tai vaikkapa ”jokainen näkyväksi” -prosessi, jonka lopputuloksena syntyy myös perehdytysmateriaali tai yhteisön esittäytyminen asiakkaille tai toisille tiimeille. Koulutukseen kuuluva asiakasprojekti voi olla esimerkiksi laaja, prosessinomainen, yksilöterapeuttinen työ tai myös mentalisoiviin tunnevuorovaikutussuhteisiin keskittyvä ryhmäprosessi asiakasperheen tai koululuokan kanssa.

Menetelmä on valtavan luova ja monimuotoinen, ihmisten erilaisiin tarpeisiin, persooniin ja elämäntilanteisiin muovautuva. Moniammatillisen ryhmän keskenään hyvin erilaiset toteutustavat menetelmäprosesseista antavat opiskelijalle ainutlaatuisen ”sisäisen käsikirjan”. Sen vivahteikkaiden menetelmätyökalujen varaan on turvallista lähteä rikastuttamaan omaa ammatillista menetelmäosaamista perusteet-opintojen jälkeen. Voimauttava valokuva ei konkreettisuudestaan huolimatta tarkoita temppuvalikoimaa. Kyse on syvällisestä, molemminpuoliseen tunnesuhteeseen perustuvasta katsomisen tavasta, jolla asettaudutaan kaikkiin kohtaamistilanteisiin. Ammatillisen roolin uudelleen ymmärtäminen tuottaa win–win -tilanteen: vaikuttavampaa ja merkityksellisempää työtä sekä asiakkaille että ammattilaisille. Opinnot antavatkin osallistujalle silmälasit tunnistaa työssään tilanteita, joissa tarvitaan ihmisten välisten jännitteiden sekä itseen ja toisiin kohdistuvan ankaruuden purkamista. Työotteen avulla tutut työn toimintatavat on mahdollista toteuttaa voimavarakeskeisemmin, vaikuttavammin ja dialogisemmin. Laajojen, erillisten projektien rinnalla menetelmä synnyttää työn arjessa psykologisesti turvallisia, mentalisoivaan kohtaamiseen perustuvia tiloja verkostopalaverissa, vanhempainillassa, kehityskeskustelussa, kotikäynnillä tai vastaanottotapaamisella tai kouluopetukseen integroituna. Työotteen vahvuus on ihmisten välisen yhteyden ja arvostuksen synnyttämisessä. Tule vahvistamaan hyvän kierteitä yhteisössäsi!

Työyhteisölläsi tai sinulla saattaa olla jo käytössä viitekehyksiä, jotka ovat lähellä voimauttavan valokuvan menetelmän dialogista arvomaailmaa ja kehollisuuteen perustuvia työskentelytapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi positiivinen pedagogiikka, myönteinen tunnistaminen, lastensuojelun systeeminen toimintamalli tai traumainformoitu, psykofyysinen tai mentalisaatioon perustuva työote, sosiaalipedagogiikka, sosiaalinen kuntoutus, Theraplay, Voimaperheet, interpersoonallinen terapia (IPT) tai hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT). Jos nämä kehykset resonoivat sinussa, voimauttavan valokuvan työote tekee todeksi elämyksellisellä ja vaikuttavalla tavalla yhteisöllesi jo entuudestaan merkityksellisiä arvoja. Menetelmä tuo työhösi lisää ainutlaatuisen, holistisen kokemuksellisuuden, jonka ytimessä on toivo, luottamus ja arvokkuus. Tästä käsin voi tapahtua ihmeitä. Hyvän on mahdollista tulla todeksi silloinkin, kun ihmiset ovat menettäneet uskonsa siihen.

Voimauttavan valokuvan menetelmäopintojen vahvuus on se, että sen sisäistäminen ei ole yksin teoreettista. Työotteen katsomiseen tapaan sisältyvä herkkyys kutsuu esiin kaikissa ihmisissä olevaa kykyä kuulla omaa ja toisen ihmisen sisäistä, keskenään erilaista todellisuutta, huolimatta jokaisen meistä, paikoitellen kömpelöistäkin tunnetaidoista. Jokainen saa voimauttavassa prosessissa niin paljon arvostavaa katsetta, että sitä on varaa antaa myös toiselle. Herkemmän yhteyden syntymisestä toiseen ihmiseen tulee välittömästi hyvä olo. Tämä palkitsee ja auttaa oppimaan itsen ja toisen kohtaamista lempeämmällä tavalla. Menetelmän avulla jo pienet lapset pystyvät omaksumaan toimintakulttuurin, jossa ketään ei jätetä ulkopuolelle ja toisen maailmaan lähdetään iloiten mukaan. Voimauttavan valokuvan työotteella rakennetaankin arvostavaan katseeseen perustuvia perheitä, koululuokkia, vertaisryhmiä, osastoja tai työyhteisöjä.

Menetelmän vahvuus on näkyväksi tekemisen voima. Sen avulla voi antaa muotoa herkille, abstrakteille ja tunnepitoisille asioille ja tehdä niitä ymmärrettäväksi ja jaettavaksi toisille ihmisille. Tämä mahdollistaa ihmisille emotionaalisen liittymisen toisen ihmisen ihan erilaiseen tunnekokemukseen. Yksilön identiteettityössä menetelmän voimavaralähtöisyys on konkreettista. Siinä hellitään arvokkaiksi sisäisiä tarpeita sekä oikeutetaan ja omistetaan itselle niitä asioita, joista on voinut jäädä vaille, mutta joiden toteutuminen on edellytys riittävälle ehjyyden kokemukselle. Koska voimauttava valokuva perustuu katseeseen ja näköaistiin, sillä tavoitetaan ihmisen luottamuksen ja perusturvallisuuden kokemukseen sekä omaan arvokkuuden tunteeseen liittyviä, atavistisia asioita. Sillä korjataan nähdyksi tulemisen ja näkymättömyyden haavoja, jotka voivat periytyä jo varhaisen vuorovaikutuksen sanattomilta ajoilta.

Menetelmä sopii kaikille asiakkaille, eikä se ole ristiriidassa minkään muun samanaikaisen hoidon tai tietyn elämäntilanteen kanssa. Kyse on ihmisen ymmärretyksi tulemisesta itse määrittelemällään tavalla. Kuka ei hyötyisi rakastavasta nähdyksi tulemisesta? Koska työskentelyn ytimessä ei ole kieli, vaan kehollisuus, menetelmä toimii myös niiden ihmisten kohdalla, joille sanallistaminen ei ole luontevaa tai mahdollista, tai joiden kielitaito on vaillinainen.

Opintoihin osallistuaksesi et tarvitse valokuvaustaitoja, erityistä kameraa tai omakohtaista suhdetta valokuvaukseen, sillä menetelmän varsinainen työväline eivät ole valokuvat, vaan näkemisen tapa. Tunteet tarttuvat ihmisten välillä. Menetelmässä hyödynnetään ihmisten kehollisia peilausmekanismeja luottamuksen, kiintymyksen sekä turvallisuuden ja arvokkuuden kokemuksen rakentamiseen. Valokuvat ja kuvaustilanteen käännetty vuorovaikutus ovat konkreettisia keinoja havainnoida ja muuttaa itsen ja toisen kohtaamisen tapaa. Kehityt opintojen aikana silti valokuvallisessa ilmaisussa ja kuvien merkityksellistämisessä. Suhteesi valokuvaan syvenee, sillä saat uusia kehyksiä perhevalokuvien merkitysten, sosiaalisen median kuvallisuuden, selfiekulttuurin, sukupuolittuneiden mediakuvastojen ymmärtämiseen ja kuvapelkoilmiön kohtaamiseen.

Koulutukseen voi osallistua myös esim vuorotteluvapaan tai vanhempainvapaajakson aikana, sillä ”suoritusvapaa” opiskelutyyli sallii opetussisältöjen soveltamisen joustavasti omaan elämäntilanteeseen.

Haluatko lisätietoa työotteen mahdollisuuksista omassa kentässäsi? Koulutusassistentti Pirita Torvi peilaa mielellään kanssasi menetelmäpohdintojasi ja auttaa kaikissa menetelmään liittyvissä kysymyksissäsi eteenpäin.

Tiedustelut, pohdiskelut ja ilmoittautuminen:
Pirita Torvi, p. 050-341 4739 (arkisin 9–16), koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

 

Järjestäjät eri puolilla maata

Voimauttavan valokuvan ammatillisia perusteita järjestävät lukuisat täydennyskoulutuskeskukset Suomessa. Ilmoittautuminen muihin, kuin Helsingin ryhmään, tapahtuu järjestäjän verkkosivujen kautta. Helsingin koulutus on Voimauttavan valokuvan tiimin järjestämä.

 

Keväällä 2023 alkavat perusteet -ryhmät:

OULU, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 14.–15.6.2023 (HUOM! koulutuksen toinen jakso – ensimmäinen saatavilla nauhoitteena)
VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN AMMATILLISET PERUSTEET 10op
Lähijaksot: 18.4.2023 / 14.–15.6.2023 / 7.8.2023 / 30.–31.10.2023 / 15.–16.1.2024 / 8.–9.4.2024
Oulu, Torikatu / Oulun keskusta
Tiedustelut: Eija Raatikainen, p. 044 465 2202 eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
HUOM: Tämä koulutus on edelleen auki, tervetuloa mukaan toiselletyöpajakerralle!
Pääset kokemaan aloitustyöpajan nauhotteen ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla.
Tervetuloa mukaan ihanaan ryhmään!
Kurssi-info ja ilmoittautuminen »

KOUVOLA, Kymenlaakson kesäyliopisto 4.5.2023 alkaen
VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN AMMATILLISET PERUSTEET 10op
Lähijaksot: 14.11.2023 / 18.–19.12.2023 / 24.1.2024 / 18.–19.3.2024 / 15.–16.15.2024 / 9.–10.9.2024
Kouvola, Hovioikeudenkatu / Marjoniemi
Tiedustelut: Elina Ivakko, p. 040-555 9094, elina.ivakko@kymenlaakso.fi
Kurssi-info ja ilmoittautuminen »

HÄMEENLINNA, Hämeen kesäyliopisto 2.6.2023 alkaen
VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN AMMATILLISET PERUSTEET 10op
Lähijaksot: 2.6.2023 / 16.–17.8.2023 / 7.9.2023 / 29.–30.11.2023 / 12.–13.2.2024 / 6.–7.5.2024
Hämeenlinna, Lepaan kartanon kampus Vanajaveden rannalla
Lepaan kartanossa on majoitusmahdollisuus
Tiedustelut: Suvi-Tuulia Tiainen, p. 044 906 3257, suvi-tuulia.tiainen@hamk.fi
Kurssi-info ja ilmoittautuminen »

 

SYKSYLLÄ 2023 ALKAVAT AMMATILLISET PERUSTEET-RYHMÄT

HELSINKI Voimauttavan valokuvan tiimi 18.8.2023 alkaen
VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN AMMATILLISET PERUSTEET 10op
Lähijaksot: 18.8.2023 / 2.-3.10. / 25.10. / 20.-21.12. / 4.-5.3.2024 / 29.-30.5.
Helsinki, Pitkänsillanranta / Siltasaari-Hakaniemi
Tiedustelut: Pirita Torvi, p. 050-341 4739, koulutukset@voimauttavavalokuva.fi
Kurssi-info »
lmoittautuminen »

YLIVIESKA, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 8.9. alkaen
VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN AMMATILLISET PERUSTEET 10op
Lähijaksot: 8.9.2023 / 5.-6.10.2023 / 1.11.2023 / 15.-16.2.2024/ 2.-3.5.2024 / 2.-3.9.2024
Ylivieska, koulutuspaikka tarkentuu
Tiedustelut: Kristiina Anttila, p. 050 592 4626, kristiina.anttila@oulu.fi
Kurssi-info ja ilmoittautuminen »

TAMPERE, Tampereen kesäyliopisto 27.9.2023 alkaen
VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN AMMATILLISET PERUSTEET 10op
Lähijaksot: 27.9.2023 / 23.-24.10. / 16.11. / 29.-30.1.2024 / 22.-23.4. / 10.-11.6.
Tampere, Yliopistokatu / Tamperetalon läheisyydessä
Tiedustelut: Sanna Vaurula, p. 040 357 3232,
sanna.vaurula@tampereenkesayliopisto.fi
Kurssi-info ja ilmoittautuminen »

TURKU Turun kesäyliopisto 4.10.2023 alkaen
VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN AMMATILLISET PERUSTEET 10op
Lähijaksot: 4.10.2023 / 26.-27.10. / 28.11. / 31.1.-1.2.2024 / 20.-21.5. / 5.-6.9.
Turku, koulutuspaikka tarkentuu
Tiedustelut: Helena Risku, p. 044 720 1143,
helena.risku(at)turunkesayliopisto.fi
Kurssi-info ja ilmoittautuminen »

Keväällä 2024 alkavat ammatilliset perusteet -ryhmät:

JOENSUU Riveria kesäyliopisto 4.10.2023 alkaen
VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN AMMATILLISET PERUSTEET 10op
Lähijaksot: 27.3.2024 / 13.–14.5.2024 / 12.6.2024 / 14.–15.8.2024 /
21.–22.10.2024 / 3.–4.2.2025
Joensuu, Lintuniemen huvila
Tiedustelut: Minna Karjalainen, p. 050 430 4519
minna.karjalainen@riveria.fi
Kurssi-info ja ilmoittautuminen »

150

NettisivutKoulutuskuvat2023-LYHYET-JATKOKOULUTUKSET-PERUSTEET-KÄYNEILLE

 

PERUSTEET-KÄYNEIDEN LYHYET JATKOKOULUTUKSET

Nämä koulutukset ovat 4-6 opintopisteen laajuisia jatkokoulutuksia, joilla voit ylläpitää ja vahvistaa ammatilliset perusteet -koulutuksessa saamaasi osaamista. Rakenna täydennyskoulutuksista omaan työhösi räätälöity upea lempeän katseen työkalupakki! Työpajavalikoimasta löytyy sekä Helsingin opetusasunnon elvyttävässä ympäristössä pidettäviä kasvokkaisia koulutuksia, kesäkuvausretkiseikkailuja että etätyöpajoja. Huomaa, että voit lisätä henkilökohtaiseen oppimispolkuusi myös kaikille avoimia, minäkuvaan ja kehonkuvaan, vanhempi-lapsisuhteeseen, parisuhteeseen tai perhehistorian ymmärtämiseen työpajoja, joitten sisällöt voivat tukea sinua terapeuttisessa kohtaamistyössä.


VV-Perhetyökalu

VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN PERHETYÖKALU 4op

Kenelle:

Voimauttavan valokuvan perusteet (10op) suorittaneille.

Työskenteletkö mm. tällaisten asioiden parissa?

 • Työntekijän kasvatuskumppanuus lapsen perheen kanssa.
 • Vanhemmuuden tiimi ja parisuhde.
 • Perheen kuormittavat elämäntilanteet: ero, erityislapseen liittyvä huoli, kriisit.
 • Paljon anteeksiantoa vaativat perheasetelmat: uusperheet, sijaisperheen ja biologisen perheen välinen dynamiikka.
 • Negatiiviset kierteet perheenjäsenten välillä: teinin ja vanhemman vuorovaikutushaasteet, sisaruuden tai parisuhteen monimutkaistuneet tilanteet.
 • Perheenjäsenten väliset vuorovaikutus- ja tunnetaidot: neuvontatyö, vertaisryhmät, koulutus, läheisneuvonpito.
 • Työntekijää kuormittavat perhekohtaamiset: huoli, epäilys ja negatiiviset tunteet perheenjäseniä kohtaan.

Perhetyökalu-kurssi on täydennyskoulutus voimauttavan valokuvan perusteet (10op) jo aiemmin läpikäyneille ihmistyön ammattilaisille, jotka työskentelevät perheiden kanssa tai haluavat kehittää yksilötyötään perhelähtöisemmäksi.

Koulutuksessa tutustutaan voimauttavan valokuvan menetelmään pohjaaviin dialogisiin työtapoihin, joilla parannetaan asiakasperheenjäsenten keskinäistä ymmärretyksi ja nähdyksi tulemisen kokemusta sekä kykyä arvostavaan tunnevuorovaikutukseen. Koulutuksen harjoitukset tukevat työntekijän kykyä olla arvostavasti ja tunneherkästi kaikkien asiakasperheenjäsenten puolella (myös esim. niiden, joiden toimintatavat herättävät työntekijässä itsessään negatiivisia tunteita). Koulutuksen tavoitteena on avata uusia mahdollisuuksia perhetyöhön työntekijän oman katsomisen tavan muutoksen kautta.

Haavoittuvassa asemassa olevat perheet ovat olleet kovilla pandemia-aikana ja heidän tavoittamisensa perhetyössä on voinut vaikeutua. Perhetyökalu-koulutus on korjaava täsmäväline perheenjäsenten tunnevuorovaikutuksen ja yhteyden parantamiseen sekä ammattilaisten ja asiakasperheiden välisen luottamuksen ja kiintymyksen uudellenrakentamiseen.

Rakenna voimauttava valokuva -työskentelymalleja omaan asiakastyöhösi perheiden kanssa

Neljästä työpajatapaamisesta koostuvassa teemakoulutuksessa tutustutaan konkreettisiin perhetyöskentelytapoihin, ensin oman tunneperheen kanssa toteutettavien valokuvaharjoitusten kautta, ja myöhemmin kehittämällä omaan perustehtävään ja työmuotoihin soveltuvia menetelmätyökaluja. Työpajassa saat ohjausta menetelmien soveltamiseen juuri omien asiakkaittesi ja työyhteisösi tarpeeseen.

Koulutuksen aikana toteutetaan pilottityyppinen, oma voimauttavaan valokuvaan perustuva asiakasperhetyökokeilu, jonka toteuttamiseen ja reflektointiin saat ohjaaja Miina Savolaisen henkilökohtaisen työnohjauksellisen tuen. Kokeilun pohjalta hiotaan oma perhetyömalli kurssin jälkeistä jatkokäyttöä varten, jota sinun on mahdollista varioida uusien perheiden tai perheryhmien kanssa. Pilotin sisällöt ja rakenne voivat perustua esim. työpajamuotoiseen tai vertaisryhmätyyppiseen työskentelyyn tai vastaanottokäyntien välillä toteutettaviin harjoituksiin, joita perhe työstää itsenäisesti. Työskentely voi merkitä myös yksilöasiakkaan perheen laajentamista mukaan prosessiin.

Syvällisemmän perhetyömallipilotin lisäksi ideoimme arkisia, monikäyttöisiä tapoja käyttää valokuvaa osana normaalia työtä, kuten verkostopalavereita, kasvatuskeskusteluja, perheterapiaa, perhevertaisryhmää tai vastaanottokäyntejä. Kurssin lähtökohtana on, että saat monipuolistettua voimauttavan valokuvan perusteet -koulutuksessa omaksumaasi työotetta konkreettisella työmenetelmäpatteristolla, joka laajentaa kykyäsi löytää eri asiakkaittesi tarpeisiin tai työsi rakenteisiin helposti siirrettäviä sovelluksia.

Perhetyökalu -koulutuksen työpajatapaamisia ja harjoitustehtäviä tukee osallistujaryhmän ja Miinan yhteinen tsemppi- ja keskusteluryhmä verkossa. Voimauttavan valokuvan menetelmän dialogisen etiikan mukaisesti työskentely sisältää myös henkilökohtaista prosessointia ja työtapojen kokeilemista ensin oman tunneperheen jäsenten kanssa, jotta saat itse autenttisen kokemuksen harjoitusten tunnemerkityksistä ja vaikuttavuudesta.

Työpajatapaamiset tapahtuvat kodikkaassa ja inspiroivassa hengessä Miinan Savolaisen  opetusasunnossa Helsingin keskustan tuntumassa, Siltasaaressa (Hakaniemi).

Lähijaksot: 19.4.2023 / 22.5.2023 / 23.8.2023 / 28.11.2023
Helsinki, Pitkänsillanranta / Siltasaari-Hakaniemi

Tiedustelut, pohdiskelut ja ilmoittautuminen: 

Pirita Torvi, p. 050-341 4739 (arkisin 9–16), koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

Kurssi-esite »

ILMOITTAUDU »
150

2023-VV-Ryhmatyokalu

VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN RYHMÄTYÖKALU 4op

Kenelle:
Voimauttavan valokuvan perusteet (10op) jo suorittaneille.

Työskenteletkö mm. tällaisten asioiden parissa?

 • Terapeuttinen ryhmätyö ja vertaisryhmän voima.
 • Kasvatuksellinen tai pedagoginen työ.
 • Työyhteisön tai muun tiimin/joukkueen kehittäminen.
 • Ryhmän moniäänisyys, jokaisen näkyväksi tuleminen.
 • Kiusaamisen, näkymättömyyden ja negatiivisten kierteiden ehkäisy. Jännitteiden purkaminen.
 • Ryhmän emotionaalinen turvallisuus, tunnetaidot, herkkyys kuulla ja nähdä – mentalisaatio. Luottamuksen, arvostuksen ja kiintymyksen synnyttäminen.
 • Henkilökohtainen sekä ryhmän identiteettityö vertaisten tuella, osana pedagogista tai esim. psykoedukatiivista sisältöä.
 • Ryhmän arvostavat vuorovaikutustavat, lempeä katse, puhumisen tapa ja palautteen anto.
 • Keskinäisen erilaisuuden (vahvuuksien, kummallisuuksien) hyväksyminen, sietäminen ja arvostaminen. Sallivuus.

Ryhmätyökalu-kurssi on täydennyskoulutus voimauttavan valokuvan perusteet (10op) jo aiemmin läpikäyneille ihmistyön ammattilaisille, jotka työskentelevät ryhmien kanssa tai haluavat kehittää työtapaansa ihmisten välistä yhteyttä syvemmin rakentavaksi.

Koulutuksessa tutustutaan voimauttavan valokuvan menetelmään pohjaaviin dialogisiin työtapoihin, joilla parannetaan ryhmän jäsenten keskinäistä ymmärretyksi ja nähdyksi tulemisen kokemusta sekä kykyä arvostavaan tunnevuorovaikutukseen. Koulutuksen harjoitukset tukevat työntekijän kykyä olla arvostavasti ja tunneherkästi kaikkien ryhmäläisten puolella (myös esim. niiden, joiden toimintatavat herättävät työntekijässä itsessään negatiivisia tunteita). Koulutuksen tavoitteena onkin avata uusia mahdollisuuksia ryhmätyöhön työntekijän oman katsomisen tavan muutoksen kautta.

Pandemia-aika on kuormittanut sekä yksilöiden että yhteisöjen hyvinvointia. Mielenterveyden ja vuorovaikutuksen haasteet ovat voineet jäädä pitkäksi aikaa hoitamatta. Voimauttavan valokuvan Ryhmätyökalu on täsmälääkettä tarvitsevuuteen. Tässä koulutuksessa pääset jälleenrakentamaan koululuokkien tai työyhteisöjen hyvinvointia tai perustamaan vertaisryhmämuotoisia voimauttavan valokuvan interventioita erityistä tukea tarvitseville aikuisille, nuorille tai lapsille. Vertaisryhmässä eristysajan yksinäisyydestä kuormittuneet voivat antaa toisilleen juuri sitä arvostavaa ja merkitykselliseksi tekevää katsetta, jota itsekin syvimmin kaipaavat. Oma merkityksellisyys vahvistuu samalla, kun saa olla iloksi ja tärkeä toisille. Voimauttavien vertaisryhmien tarjoama ilo ja vaikuttavuus peittoaakin monin tavoin yksilötyöskentelyn annin aina, kun ihmisellä vain on edes alustavia valmiuksia yhdessä toimimiseen.

Ryhmämuotoinen voimauttava prosessi toimii erittäin hyvin myös pitkäkestoisten mielenterveyshaasteiden kanssa painiskelevien ihmisten parissa. Voimauttavan valokuvan ydinajatus onkin, ettei menetelmässä korjata yksilön ominaisuuksia, puutteita tai kykyjä, vaan yhteyttä; ymmärretyksi ja nähdyksi tulemista toisiin ihmisiin. Yhteys on lopulta se korjaavin asia.

Rakenna voimauttavan valokuvan työotteeseen perustuvia ryhmätyöskentelymalleja omaan arkityöhösi:
Voimauttava vertaisryhmä?

Koulukiusaamisen ennaltaehkäisyä ja sovittelua?
Rakkaudellinen työyhteisö? Mikä olisi sinun työsi ytimessä?

Neljästä työpajatapaamisesta koostuvassa teemakoulutuksessa tutustutaan konkreettisiin ryhmätyöskentelytapoihin, omakohtaista, kokemuksellista oppimista unohtamatta. Koulutuksen aikana sinun on mahdollista kehittää omiin työmuotoihisi soveltuvia menetelmätyökaluja. Työpajassa saat ohjausta menetelmien soveltamisessa juuri omien asiakkaittesi, oppilaittesi ja työyhteisösi tarpeeseen.

Koulutuksen aikana toteutetaan pilottityyppinen, oma voimauttavaan valokuvaan perustuva ryhmätyökokeilu, jonka toteuttamiseen ja reflektointiin saat ohjaaja Miina Savolaisen henkilökohtaisen työnohjauksellisen tuen. Kokeilun pohjalta hiotaan oma ryhmätyön malli kurssin jälkeistä jatkokäyttöä varten, jota sinun on mahdollista varioida uusien ryhmien kanssa. Pilotin sisällöt ja rakenne voivat perustua esim. työpajamuotoiseen tai vertaisryhmätyyppiseen työskentelyyn tai ryhmätapaamisten välillä toteutettaviin harjoituksiin, joita ryhmäläiset työstävät itsenäisesti. Pilottisi voi olla myös voimauttavan valokuvan tuomista osastoyhteisöön, jossa ihmiset elävät yhdessä tai menetelmän integroimista kouluopetuksen tai työyhteisön kehittämisen tavoitteisiin.

Syvällisemmän ryhmätyömallipilotin lisäksi ideoimme arkisia, monikäyttöisiä tapoja käyttää valokuvaa osana normaalia työtä, kuten tutustumista, palautteenantoa, jännitteiden liennyttämistä, tai vaikkapa oppimistehtävää. Kurssin lähtökohtana on, että saat monipuolistettua voimauttavan valokuvan perusteet -koulutuksessa omaksumaasi työotetta konkreettisella työmenetelmäpatteristolla, joka laajentaa kykyäsi löytää eri asiakkaittesi tarpeisiin tai työsi rakenteisiin helposti siirrettäviä sovelluksia.

Ryhmätyökalu -koulutuksen työpajatapaamisia ja harjoitustehtäviä tukee osallistujaryhmän ja Miinan yhteinen tsemppi- ja keskusteluryhmä verkossa. Voimauttavan valokuvan menetelmän dialogisen etiikan mukaisesti työskentely sisältää myös henkilökohtaista prosessointia ja työtapojen kokeilemista ensin elämyksellisesti, jotta saat itse autenttisen kokemuksen harjoitusten tunnemerkityksistä ja vaikuttavuudesta.

Työpajatapaamiset tapahtuvat kodikkaassa ja inspiroivassa hengessä Voimauttavan valokuvan tiimin opetusasunnossa Helsingin keskustan tuntumassa, Siltasaaressa (Hakaniemi). Jokainen työpajapäivä alkaa yhteisellä aamiaisella.

Lähijaksot: alkaen syksy 2023
Helsinki, Pitkänsillanranta / Siltasaari-Hakaniemi

Tiedustelut, pohdiskelut ja ilmoittautuminen:
Pirita Torvi, p. 050-341 4739 (arkisin 9–16), koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

Kurssi-esite »

ILMOITTAUDU »

150

2023-nakevaksi-moninaisuuden-kohtaaminen

NÄKEVÄKSI – MONINAISUUDEN KOHTAAMINEN 6op

Yhdenvertaisuuskoulutus perusteet-käyneille! Tietoa, elämystä & ymmärrystä! Jättikö translakikeskustelu tai S2-kieli&jengiytymis&koulushoppailukeskustelu sinulle tunteen siitä, että tarvitset lisää ymmärrystä ja välineitä? Upeiden vierailijoiden tähdittämässä työpajassa valmistuu konkreettinen lopputulos: oman yhteisösi dialogisesti rakennettu yhdenvertaisuussuunnitelma! Mukana ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kimarassa Jani Toivola & Ainoana huoneessa. 11.4. alkaen.

Luotsinasi: Miina Savolainen sekä asiantuntijavieraat
Lastenkirurgi, LT Mika Venhola, OYS
Kokemuskouluttaja, FM, oikeustieteen opiskelija Markus Susi
Kokemuskouluttaja, lähihoitaja, biokemian maisteriopiskelija Aukust Yrtti
Kokemuskouluttaja, näyttelijä, tanssija Jani Toivola
Nuortenpsykiatri, LL, Annukka Ahonen, HUS 

Kevään ainutlaatuinen, uusi täydennyskoulutus moninaisuuden kohtaamiseen on tarkoitettu vain voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet jo käyneille! Tule saamaan kokemuksellista ja tietoperustaista ymmärrystä sekä herkemmin näkevät silmät. Työpajassa rakentuu voimauttavan valokuvan työotteella moniääninen, yhteisöä valtauttava yhdenvertaisuussuunnitelma voimauttavine työkaluineen. Suunnitelma, joka perustuu moniäänisyyteen, niiden ihmisten osallisuuteen, jotka ehkä eniten kärsivät vähemmistöstressistä juuri sinun yhteisössäsi.

Koulussa ja kaikkialla auttamistyön kentällä on tänä talvena puhututtanut translain uudistuksen ansiosta sukupuolen moninaisuus. Mitä aikuisen pitäisi ymmärtää nuorista, jotka kokevat kehodysforiaa, haluavat jo nuorena sukupuolen korjaushoitoja tai määrittelevät itsensä muunsukupuolisiksi? Toisaalta  koulushoppailu- ja jengiytymiskeskustelun takana huolta herättävät kahden kulttuurin välissä kasvavat lapset sekä heidän kohtaamansa syrjintä ja sopeutumisvaikeudet. Kohtaamisen ammattilainen tarvitsee herkkyyttä havaita tilanteita, toimintatapoja, sanoja ja rakenteita, jotka synnyttävät turvattomuutta ja vähemmistöstressiä.

Upeat kouluttajavieraat, joiden kokemus nousee muunmuassa nuortenpsykiatrialta, ihmisoikeustyöstä ja kokemusasiantuntijuudesta, antavat sinulle ja yhteisöllesi konkreettiset vinkit, jotta yhdenvertaisuussuunnitelmasta tulee elävä ja vaikuttava! Ihmisten välinen yhteisö perustuu aina katseyhteyteen. Vähemmistöstatusta kantava ihminen kokee katseita, joita enemmistöön solahtavan on vaikea ymmärtää tai tunnistaa. Koska myös voimauttavan valokuvan menetelmä perustuu katseeseen ja arvostavan katseen psykologisesti turvallisiin yhteisöihin, on meillä valtavasti annettavaa juuri siihen, ettei omassa yhteisössäsi tai sinun silmiesi alla, kukaan tulisi enää vahingossakaan ulos katsotuksi! Menetelmän hengessä prosessin rinnalla kulkee myös oma liikuttava identiteettityösi. Millainen on oma katseen kartastosi – ne peilit, jotka ovat muovanneet arvokkuuden kokemustasi ja yhteyttäsi toisiin ihmisiin? Herkistyminen katseiden maailmaan antaa sinulle uudet, näkevämmät silmät!

Aiemmat voimauttavan valokuvan opintosi ovat antaneet sinulle jo paljon toisen ihmisen toiseuden kohtaamisesta. Tämä työpaja antaa kallisarvoisen viimeistelyn sokkelillesi: tietoa, samastumiskokemuksia, syvempää ymmärrystä ja vaikuttavia välineitä yhä toimivamman yhteisön rakentamiseen!

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lähijaksot: 11–12.4. 2023 / 26.4.2023 / 15.5.2023 / 25.5.2023 / 25.5. 2023 / 4.10.2023

Helsinki, Pitkänsillanranta / Siltasaari-Hakaniemi

Tiedustelut, pohdiskelut ja ilmoittautuminen:
Pirita Torvi, p. 050-341 4739 (arkisin 9–16), koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

Kurssi-esite »

ILMOITTAUDU »

150

 

VV-Palastellen-Etatyonohjausrinki

VOIMAUTTAVAA  VALOKUVAA  PALASTELLEN   –   Etätyönohjausrinki 4op

Omaksu  voimauttavan  valokuvan  upea  työote  ja  työkalut  kaikkeen  työarkeesi!

Kenelle?

 • Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet jo käyneelle.
 • Tueksi menetelmän työotteen juurruttamiseen omaan työarkeen ja ajattelutapaan.
 • Voimauttavan valokuvan menetelmävälineiden monipuolistamiseen ja arkistamiseen.
 • Voimauttavan valokuvan työmuotojen räätälöimiseksi omaan työnkuvaan.
 • Toisin katsomiseen: miten voin tehdä työhön kuuluvat, tavanomaiset asiat vv-työotteella?
 • Menetelmän ajatteleminen laajojen prosessien sijaan pienemmissä ja helpommin toteutettavissa paloissa.

Millainen koulutus?

 • Voimauttavan valokuvan työotteen ja menetelmätyökalujen konkreettista siirtämistä räätälöidysti jokaisen osallistujan ainutkertaiseen työhön.
 • Lukuvuoden kestävä ryhmä kuukausittaisine etätapaamisineen, johon voit liittyä sinulle sopivina aikoina.
 • Tapaamisissa peilataan yhdessä palastellen -harjoitussyötteistä saatuja kokemuksia.
 • Jokaisella tapaamiskerralla on lisäksi päähenkilö, jonka tarjoilemaa kysymystä tai keissiä pohditaan yhdessä viisaat päät yhteen -tekniikalla.
 • Kurssin voi toteuttaa myös itsenäisenä opiskeluna materiaalien pohjalta osallistumatta tapaamisiin.
 • Jokaiseen kurssikuukauteen liittyy harjoitusmateriaali, joka sisältää Miinan videopohjustuksia sekä tehtävänantoja, jotka auttavat ajattelemaan menetelmää palastellen, eli pienemmissä osissa, laajojen prosessien tai valokuvaprojektien sijaan.
 • Voit tutustua ja hyödyntää kurssimateriaaleja sinulle sopivina aikoina ja omaan työhösi sopivilla tavoilla.
 • Ryhmän aloitus on viikolla 36 mutta mukaan voi liittyä vielä tämän jälkeenkin.
 • Verkkotapaamisille on 2h kiinteät ajat arki-iltaisin, virka-ajan jälkeen.
 • Toukokuun päätöskerta tapahtuu livenä Helsingissä, Miinan patojen äärellä.
 • Oppimista tukee ryhmän yhteinen whatsup-ryhmä, jossa kokeillaan ja saadaan palautetta mahtavilta ryhmätovereilta Miinan antamiin syötteisiin.
 • Laajuus 3op, etä- ja lähitapaamisaikaa oman maun mukaan max 24h + whatsup-viestintä.

Perusteiden jälkeen on usein innostunut ja kylläinen olo: ”Osaan tätä hommaa, tämä on vaikuttavaa!” Kun oman ryhmän ja Miinan lempeä ja hurmoksiinkin yltävä nostatus lähtee alta ja oman työyhteisön resurssipula, kiireet ja ehkä kyynisyyskin valtaavat alaa, voi olla, että menetelmän soveltaminen jää muutamiksi irrallisiksi kokeiluiksi. Mitä enemmän voimauttavaa valokuvaa käyttää, sitä vähemmän ymmärtää vielä osaavansa…:)

Palastellen – voimauttava valokuva työotteeksi, on juuri tähän kokemukseen tueksi kehitetty täydennyskoulutus. Jaamme toimivia käytäntöjä ja innostamme toisiamme uusiin löytöihin. Koulutuskokonaisuus sisältää Miinan videona katsottavia alustuksia ja tehtävänantoja, joiden rytmi on kuukausittainen. Tarkoituksena on, että saat koko seuraavaksi lukuvuodeksi Miinan ja ryhmän tuen menetelmän katsomisen tavan juurruttamiseksi omaan työhösi, juuri niihin työmuotoihin, jota teet. Miinan tarjoaman aineksen ja ideat voi noukkia siis talteen oman työn ohessa, itselle sopivina ajankohtina, mutta ryhmän ja Miinan tuki kulkee mukana taskussasi: vilkkaan, koskettavan ja inspiroivan whatsup-ryhmän avulla. Tämä on parasta antia arkeen siirtämisessä! Et ole yksin! Sinut, ideasi ja kokemuksesi nähdään ja kuullaan.

Lähijaksot: alkaen syksy 2023
Etäyhteys

Tiedustelut, pohdiskelut ja ilmoittautuminen:
Pirita Torvi 050-3414739
koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

ILMOITTAUDU »

150

 

 

LahellaEtana-RakkaudellinenKatseEtaasiakastyossa

LÄHELLÄ   ETÄNÄ  –  RAKKAUDELLINEN  KATSE  ETÄASIAKASTYÖSSÄ

Voimauttavan valokuvan kehollisesta työotteesta tukea etätyösiirtymään – verkkointensiivikurssi.

Kenelle?

 • Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet jo käyneelle.
 • Tueksi etäopetukseen, etäterapiaan, etäkuntoutukseen, etätyönohjaukseen jne.

Millainen koulutus?

 • Voimauttavan valokuvan työotteen konkreettista siirtämistä etämuotoiseen työhön.
 • Kuusi viikkoa kestävä intensiivirakenne, johon liittyy video-opetuksen ja tehtävien lisäksi mahdollisuus verkkotapaamisiin ja whatsup-rinkiin. Kurssia voi soveltaa omatoimisesti tai työnohjauksellista tukea kasvokkaisessa etäyhteydessä saaden.
 • Tavoitteena on, että pääset kokeilemaan ja ottamaan käytäntöjä suoraan työhösi vielä korona-syksyn mahdollisina eristys- ja etätyöaikoina riippumatta siitä, koskeeko eristys sinua ja perhettäsi vai asiakkaitasi ja työyhteisösäsi.

Etätyösiirtymä ravistelee Suomea. Olisiko mahdollista, että tästä syntyisi jotain hyvää? Etäyhteyden ei tarvitse olla etäistä, päinvastoin: oman terapeutin, ohjaajan tai opettajan tuki voi olla läsnä häntä tarvitsevan ihmisen arjessa oikea-aikaisesti, jokapäiväisenä läheisyyden tunteena, syvänä sävynä nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta. Mobiililaitteiden kautta oma tukihenkilö voi olla läsnä useammin ja tuoda kokemuksen siitä, että kanava on auki, ”joku tässä maailmassa juuri nyt on herkistynyt minun puoleeni – kuulemaan huoleni tai oppimisen iloni – jakamaan sen, mitä kulloinkin maailmassani on”. Etäyhteys voi olla henkilökohtaisempaa ja keskittyneempää ja avata yhteyden entistä paremmin molempiin suuntiin. Voimauttavassa valokuvassa on kyse on kehollisesta peilaamisesta: kasvokkain ilmaistusta huomiosta, eläytymisestä ja tuesta. Kun tämä yhteyden perusta tulee osaksi laitevälitteistä kohtaamista, ei kohtaaminen heikkene, päin vastoin: helppo tavoitettavuus voi tuoda suhteeseen uutta läheisyyttä ja herkkyyttä.

Katso pilottiryhmän yhteinen harjoitusprojekti: Ota minut tällaisena

 

Koronakevääseen 2020 suunniteltu etämuotoinen koulutus on nyt saatavilla omatoimiopiskeluna. Työpajaan sisältyy optio whatsup-viestilinjaan sekä opiskelijan tarpeen mukaisiin teemoihin räätälöityyn etätapaamiseen Miina Savolaisen kanssa.

Tiedustelut, pohdiskelut ja ilmoittautuminen:
Pirita Torvi 050-3414739
koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

ILMOITTAUDU »
150

 

2023-kesakuvausretket

PERUSTEET-KÄYNEIDEN PARIKUVAUSRETKI

Oletko haaveillut tulla kuvatuksi kesäaamun usvassa ratsun selässä? Nyt
se on mahdollista!
Huomio entiset ja nykyiset heppanuoret sekä eläintenystävät!

Voimauttavan valokuvan taitajien kuvausretkiviikonloppu
pidetään tänä kesänä Cardehumman eläintilalla!

CARDEHUMMA
Läyliäinen, Loppi
Retki 27.–28.6.2023
+Kuva-aarteet 14.8.2023

Yhytä ihanat, kaivatut kurssikaverisi tai tule uteliain mielin katsastamaan itsellesi uusia kuvausystäviä!

Haluaisitko kokea jälleen tuoreesti voimauttavan valokuvan parikuvauksen
hurmaa ja herätellä oman itsen lempeää katsomista? Entä olisiko ihana
nähdä vanhoja kurssikavereita tai tutustua muihin mahtaviin voimauttavan
valokuvan ystäviin eri aloilta? Vai olisiko ihan huippu juttu päästä
Miinan kanssa kuvausretkelle ja oppia uutta ideoittesi kuvauksellisesta
toteutuksesta?

Kesän 2023 menetelmäosaajien kesäkuvausretki toteutetaan Cardehumma
-eläintilalla Kanta-Hämeen Läyliäisissä. Voimauttavan parikuvausretken
miljöönä voivatkin Läyliäisten maalaismaiseman sekä Liesjärven ja
Torronsuon luonnonsuojelualueiden lisäksi toimia tilan hevoset ja muut
eläimet, joiden lähestymiseen saat turvallisen ohjauksen. Tilan emäntä
Ulla Hukka osallistuu ryhmäläisenä Miina Savolaisen ohjaamaan
viikonloppuun.

Rakenne:
– Filmikamerakertaus halukkaille videoluentona ennakkoon
– Retkipäivä + yö yhdessä sovitussa retkikohteessa.
– Vapaata kuvausta omavalintaisissa ympäristöissä viikonlopun yli.
– Kuvakatselmustapaaminen yhdessä. Kuvat saapuvat kehityksestä!

Kenelle?
Työpajaan osallistuminen edellyttää aiempia menetelmäopintoja ja
kokemusta voimauttavasta parikuvausretkestä (Työpajassa hypätään suoraan
kuvaamiseen)

Aiempi kokemus voi olla jokin näistä:
– Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet
– Voimauttava Omakuva -vertaisryhmä
– Isän – Äidin Rakastavan katseen kaipuu -vertaisryhmä
– Maailman ihanin nainen -kesäleirit Kainuun Mieslahdella

Tiedustelut ja pohdiskelut: Pirita Torvi, p. 050-341 4739 (arkisin 9–16), koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

Kurssi-esite »

ILMOITTAUDU »

150

 

2023-VV-Konsultaatiopaivat

VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN KONSULTAATIOPÄIVÄT

Tuoreutta, elävyyttä, syvyyttä ja moniulotteisuutta työotteeseen!

Sekä mahtavaa kollegiaalista seuraa Miinan keittiön antimien äärellä…

 

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet -käyneille alkaa puolivuosittaiset, avoimet konsultaatiopäivät. Päivä kokoaa menetelmän käyttäjiä Helsinkiin, Miina Savolaisen luokse. Työnohjauksellisen päivän aikana tutustutaan osallistujien esille nostamiin työprojekteihin ja mietitään yhdessä niistä nousseita kysymyksiä.

Päivän ajatuksena on tuoda ratkaisumalleja pohdituttaviin tilanteisiin sekä vahvistaa ja elävöittää menetelmän työotetta samanhenkisten tekijöiden seurassa. Virkistäytymisen ja kollegiaalisen tutustumisen hengessä päivä sisältää myös yhteisen lounaan sekä iltapäiväkahvit. Päivä on myös hieno mahdollisuus luoda yhteyksiä menetelmän työotetta ja arvomaailmaa työssään käyttäviin, kohtaamistyötä tekeviin ihmisiin. Ehkä olet kaivannut ihmisiä, jotka jakavat samaa maailmaa?

Konsultaatiopäivä sopii paitsi palautteen ja jatkokehittämisideoiden saamisen omiin, jo toteutettuihin vv-projekteihin, myös menetelmän työotteen käynnistelyyn. Jos olet arastellut ottaa menetelmää osaksi arkityötäsi tai kokenut hankalaksi löytää sille tilaa, voit tulla mukaan saamaan muilta rohkaisua ja Miinalta konkreettisia soveltamistapoja juuri sinun työhösi. Toisaalta saat spesifiä kehittämisapua työhösi, vaikka olisit käyttänyt menetelmää jo paljonkin.

Ihanat vappujatkot parhaassa seurassa: Konsultaatiopäivä 2.5.2023
Helsinki, Pitkänsillanranta / Siltasaari-Hakaniemi

Tiedustelut, pohdiskelut ja ilmoittautuminen:
Pirita Torvi, p. 050-341 4739 (arkisin 9–16), koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

Kurssi-esite »

ILMOITTAUDU »

 

 

150

 

2023-arvostavan-katseen-koulu

ARVOSTAVAN KATSEEN KOULU

Tule rakentamaan psykologisesti turvallista koulua! Saat täydennyskoulutuksen vaikuttaviin kouluinterventioihin sekä omaan kouluusi jalkautuvan työparin, kokeneemman menetelmäkollegan!

Tänä vuonna voimauttavan valokuvan ammatillisten perusteiden aloittamista harkitsevien opettajien tai koulun oppilashuollon ammattilaisten kannattaa olla hereillä! Keväällä 2021 Suomessa käynnistyi Arvostavan katseen koulu -hanke, jossa voimauttavan valokuvan palkittu työote jalkautuu kouluihin synnyttämään emotionaalisesti turvallisia, osallistavan koulukulttuurin yhteisöjä. Vielä 2021-23 menetelmän perusteet-opinnot aloittaneet ehtivätkin mukaan 2024 alkavaan Arvostavan katseen koulu -täydennyskoulutukseen. Kyseessä on laaja-alaisen kouluhyvinvoinnin ja kiusaamisen ehkäisemisen hanke, johon pääsee mukaan voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet -suorittanut opettaja, rehtori, koulunkäynnin ohjaaja, opinnonohjaaja, kuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja tai muu koulussa työskentelevä opetuksen tai oppilashuollon ammattilainen. Täydennyskoulutuksessa ammattilainen saa omaan kouluun työpariksi jalkautuvan Arvostavan katseen koulukätilön, joka on pidemmän voimauttavan valokuvan koulutyöskentelykoulutuksen saanut kollega. Koulukätilöopettajien ja rehtoreiden koulutus alkoi keväällä 2021.

Kenelle?
Perusteet-käyneille koulun moniammatillisille aikuisille

Voimauttavan valokuvan ammatillisten perusteiden aloittamista harkitsevien opettajien tai koulun oppilashuollon ammattilaisten kannattaa olla hereillä! Keväällä 2021 Suomessa käynnistyi Arvostavan katseen koulu -hanke, jossa voimauttavan valokuvan palkittu työote jalkautuu kouluihin synnyttämään emotionaalisesti turvallisia, osallistavan koulukulttuurin yhteisöjä. Vielä 2023-lukuvuotena menetelmän perusteet-opinnot aloittaneet ehtivätkin mukaan 2024 alkavaan Arvostavan katseen koulu -täydennyskoulutukseen. Kyseessä on laaja-alaisen kouluhyvinvoinnin ja kiusaamisen ehkäisemisen hanke, johon pääsee mukaan voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet -suorittanut opettaja, rehtori, koulunkäynnin ohjaaja, opinnonohjaaja, kuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja tai muu koulussa työskentelevä opetuksen tai oppilashuollon ammattilainen. Täydennyskoulutuksessa ammattilainen saa omaan kouluun työpariksi jalkautuvan Arvostavan katseen koulukätilön, joka on pidemmän voimauttavan valokuvan koulutyöskentelykoulutuksen saanut kollega. Koulukätilöopettajien ja rehtoreiden koulutus alkoi keväällä 2021.

Arvostavan katseen koulu »

150

 

Erikoistumiskoulutus40op

VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN ERIKOISTUMISOPINNOT 40op

Haluatko olla mukana menetelmäohjaajien upeassa kollegiaalisessa verkostossa?

Erikoistumiskoulutus syventää perusteet-koulutuksen kaikkia oppeja: ytimenä on edelleen oma kokemuksellisuus, mutta saat paljon valmiuksia työotteen syvempään omaksumiseen. Luvassa on taiteellisia ja terapeuttisia työpajoja, vierailevia luennoitsijoita ja voimauttavan valokuvan menetelmän ymmärtämistä tukevaa teoriaa.

Voimauttavan valokuvan erikoistumisopinnot on suunnattu hoidollisen, pedagogisen ja terapeuttisen alan työntekijöille (laajasti), jotka ovat aiemmin suorittaneet voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet –koulutuksen (8 tai 10 op, hoidollinen tai työyhteisön kehittämispainotus). Kyseessä on voimauttavan valokuvan menetelmäohjaajaksi valmistava jatkokoulutus, joka muodostaa menetelmän ammatillisten täydennyskoulutusten toisen moduulin. Erikoistumiskoulutuksen ohjaajana toimii menetelmän kehittäjä, Miina Savolainen. 2020 alkava jatkoryhmä on järjestyksessään kuudes.

Voimauttavan valokuvan erikoistumiskoulutuksessa syvennetään peruskurssilla saatuja valmiuksia käyttää menetelmää työyhteisön kehittämisessä ja hoidollisessa asiakastyössä, monimuotoisessa ihmisten välisessä kohtaamisessa ja identiteettityössä. Keskiössä on voimauttavan valokuvan menetelmän mukaisen, dialogisen, katseeseen ja keholliseen peilaamiseen perustuvan työotteen omaksuminen osana vaikuttavampaa ja merkityksellisempää ihmistyötä. Työskentelyn rinnalla kulkee henkilökohtainen valokuvaprosessi ja omien ilmaisullisten ja voimauttavien taitojen vahvistaminen. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, vertaisryhmäelementtejä sekä henkilökohtaista ohjausta.

Koulutuksessa tutustutaan voimauttavan valokuvan teoriaan ja etiikkaan sekä menetelmän taiteellisiin tekniikoihin. Kolmen vuoden ja 19 lähijakson kokonaisuus sisältää projektitöitä, luento-opetusta, vierailevia luennoitsijoita, ammattiriihityöskentelyä, henkilökohtaista ohjausta, taiteellisia intensiivikursseja, kuvausretkiä, kirjallisuutta sekä taiteellisen päättötyöprojektin. Koulutuksessa syvennetään menetelmän sovellustaitoja mm. ryhmän ohjaamisessa, terapeuttisessa yksilöprosessissa sekä perhetyössä. Osallistujan työyhteisö pääsee hyötymään koulutuksesta jo sen kestäessä lukuisten voimauttavien valokuvaprosessien muodossa.

Valmistuva erikoistujaryhmä toteuttaa halutessaan Lempeä Katse -lopputyönäyttelyn sekä -yleisöseminaarin valmistumisensa jälkeen. Mahdollisen näyttelyprojektin työpanos ja kustannukset eivät sisälly 40op:n laajuiseen koulutukseen ja niihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Menetelmäohjaajaksi valmistuneen tai hänen työnantajansa on mahdollista rekisteröityä viralliseksi voimauttavan valokuvan menetelmälisenssin haltijaksi. Lisenssi oikeuttaa erilaisten menetelmäpalveluiden myymisen. Koulutus sopii siis myös yrittäjille tai omassa työyhteisössään kouluttajan roolissa toimivalle työntekijälle. Voimauttavan valokuvan menetelmän soveltaminen oman, ei-kaupallisen perustyön sisällä, ei sen sijaan edellytä lisenssiä.

Voimauttavan valokuvan erikoistumiskoulutukseen valitaan neljätoista opiskelijaa hakemuksen sekä aiemman menetelmätyöskentelyn perusteella. Moniammatillisuus huomioidaan ryhmän koostumuksessa.

Sisältö:
Henkilökohtainen voimauttava prosessi
Ammatillinen kasvu voimauttavan valokuvan työotteessa
Voimauttavan valokuvauksen tekniikat ja ilmaisu
Voimauttavan valokuvan teoria
Voimauttava valokuva työyhteisön kehittämisessä
Voimauttava valokuva pedagogisena ja terapeuttisena asiakastyön välineenä
Menetelmää tukevat teoriat ja tekniikat
Päättötyö – Oman työn kehittämisprojekti

+ Mahdollinen Lempeä Katse – Voimauttavia valokuvia -päättötyönäyttely (ryhmän näin päättäessä)

Seuraava jatkoryhmä käynnistyy 2024
Kysy lisää Pirita Torvelta (Pirita on itsekin käynyt erikoistumisopinnot)
Pirita Torvi, p. 050-341 4739 (arkisin 9–16), koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

 

Lomake: ILMOITTAUDU OPINTOIHIN »

Lomake: HALUAN TIETOA OPINNOISTA »

 

150

2023-erikoiskoulutuksen-etainfo

 

ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN ETÄINFO

Jatkokoulutuksen etäinfotilaisuus 10.5.2023 klo 18–19.30 (ilmainen)

Tiedustelut, pohdiskelut ja ilmoittautuminen infotilaisuuteen:
Pirita Torvi, p. 050-341 4739 (arkisin 9–16), koulutukset@voimauttavavalokuva.f

 

150

 

2023-TyopajatOmaanIdentiteettityohonJaPerheeseen

TYÖPAJAT MINÄKUVAAN JA PERHEESEEN

Omaan identiteettityöhön tarkoitetut koulutukset eivät edellytä aiempia voimauttavan valokuvan menetelmäopintoja tai kohtaamistyön ammatillista taustaa, vaan ne ovat kaikille avoimia. Koulutuksia voi silti hyödyntää myös täydennyskoulutuksena voimauttavan valokuvan ammatillisten perusteitten jälkeen.

150

2023-MIN-nakyvaksi-kesatyopajat

MAAILMAN IHANIN NAINEN JA NÄKYVÄKSI -KESÄTYÖPAJAT

Kesän 2023 fantastiset kuvausretriitit Kainuussa! Nyt naisten ryhmän lisäksi myös kaikille avoin ryhmä Näkyväksi.

Nämä nelipäiväiset lempeän katseen omakuva- ja elämäntarinatyöpajat perustuvat palkittuun voimauttavan valokuvan menetelmään. Kainuun valoisissa kesäöissä ja fantastisissa kuvausympäristöissä päivät ja yöt sekoittuvat, samalla kun oman itsen rakastamisen kasvutarina rakentuu liikuttavista lapsuuskuvista aina uusiin, merkityksellisiin omakuviin. Työpajassa kuvataan pienryhmässä uusia, voimauttavia omakuvia työpajasta saatavilla filmikameroilla sekä rakennetaan tunnemerkityksiltään rikkaista vanhoista valokuvista, elämän väärinlausumia ja näkymättömyyden haavoja parantavaa tarinaa. Millaisia erilaisia puolia sinussa on? Miten haluat katsoa itseäsi? Mille puolille haluat antaa elämässäsi tilaa tai löytää niitä uudelleen? Tule katsomaan itsesi kauniiksi – ehjäksi ja arvokkaaksi! Kainuun lumoavan maaseudun autiotalot, veden ympäröivät hiekkadyynit, auringonlaskun vaarat ja ikimetsien saniaisviidakot odottavat sinua.

Voimauttava valokuva tarkoittaa lempeän katseen identiteettityötä, joka tukee sallivuutta ja itsemyötätuntoa. Turvallisena, terapeuttisesti taitavana luotsina sekä rantasaunan lämmittäjänä toimii menetelmän kehittäjä Miina Savolainen. Työpajakokonaisuus sisältää majoituksen, täysihoidon, elämäntarinallisen työskentelyn materiaalit sekä terapeuttisen ohjauksen ryhmäprosesseineen. Työpajassa syntyy uusia, filmille kuvattuja valokuvia, jotka kaikki jäävät sinulle työpajan jälkeen paperikuvina, negatiiveina sekä digitoituina tiedostoina. Nelipäiväinen työpaja päättyy rentoon yhdessäoloon uusien ystävien kanssa ihastuttavassa, kesäkukkasin koristellussa körttiviinibaarissa. Majoittuminen työpajaa edeltävänä ja työpajan jälkeisenä yönä on suositeltavaa ja mahdollista.

MaailmanIhaninNainen

Maailman ihanin nainen 18.-21.6.2023

MAAILMAN IHANIN NAINEN on eri ikäisille naisille suunnattu lempeän katseen työpaja. Voit tulla työpajaan yksin tai yhdessä esimerkiksi ystävän, äidin, tyttären, miniän, anopin, siskon tai puolison kanssa. Työpajassa eri lähtökohdista tulevien naisten yhteisö on toisilleen apusilminä omasta ankarasta sisäisestä äänestä poisoppimiselle. Me kannamme mukanamme sisäistettyä ankaraa katsetta täydellisyyden vaatimuksineen. Työpajassa katse suunnataan ulkoisista ”virheistä” omaan sisäiseen kokemukseen. Omakuva on metafora itsen hyväksymiselle. Omakuvassa näen sen, mikä on sisälläni, sen, mitä tarvitsen. Miten haluan katsoa suruani, kaipauksiani, syvimpiä tarpeitani? Voin antaa itselleni sen katseen, ne arvostavat sanat, jota kukaan ei ole koskaan vielä minulle lausunut.

2023-nakyväksi-kesatyopajat

Näkyväksi -työpaja 2.-4.8.2023

NÄKYVÄKSI on eri ikäisille aikuisille suunnattu lempeän katseen identiteettityöpaja. Sateenkaaren koko kirjolle ja kaikille sukupuolille avoin työpaja perustuu turvalliseen tilaan, itsemäärittelyyn sekä jokaisen osallistujan erilaisen kokemuksen arvostamiseen. Työpajaan voi tulla yksin tai tärkeän läheisen kanssa, eikä osallistuminen edellytä mitään tiettyä identiteettikokemusta tai lokerointia. Työpajassa kuoritaan hellästi pois väärin nähdyksi tulemisen taakkoja ja löydetään yhteyttä omaan moniulotteiseen minuuteen. Ihanan ja omaa kokemustasi kannustavan ryhmän silmissä on turvallista tulla näkyväksi itselleen oikealla tavalla! Työpajassa näkyväksi tulemista on mahdollista säädellä. Saat katsoa itseäsi ja tarinaasi juuri sen verran, kuin tässä kohtaa tuntuu mahdolliselta ja sinulle hyvää tekevältä!

Lisätietoja: p. 0400 731 305, toimisto@kainuunopisto.fi
tai sinikka.korhonen@kainuunopisto.fi, p. 044 2990 826
https://www.kainuunopisto.fi/kurssit/

Kurssi-info ja ilmoittautuminen molempiin työpajoihin »

150

 

VoimauttavaOmakuva

VOIMAUTTAVA OMAKUVA 6op

Sukellus lapsuuden kuvien hellään katsomiseen – omaan aikuiseen persoonaan – kehoon ja mieleen!

Vertaisryhmämuotoinen kurssi sinulle, joka haluat lisätä lempeää kehonkuvaa ja oman moniulotteisen persoonan ja kokemushistorian ymmärtämistä. Kyseessä on todellinen rakastavan ja lempeän katseen yhdessä oppimisen työpaja, jossa erilaisista taustoista tulevat ryhmäläiset toimivat toisilleen apusilminä uudenlaiseen katsomisen tapaan. Saat olla sellaisena, kuin olet, pienien tai isojen omakuvan katsomiseen liittyvien haavojen kanssa, ikään tai sukupuoleen tai tarvitsevuuden asteeseen katsomatta!

 • Näkymättömyyden ja väärin nähdyksi tulemisen kokemuksista parantumiseen.
 • Itsetuntemuksen ja itsearvostuksen lisäämiseen.
 • Ankaran omakuvan tai kehonkuvan lempeyttämiseen.
 • Inspiroivaan henkilökohtaiseen identiteettityöhön, merkityksellisyyteen.
 • Sisäisen lapsen vaalimiseen ja ydinminuuden vahvistamiseen.
 • Läheisen ihmissuhteen ja keskinäisen rakkauden vahvistamiseen.
 • Ammatilliseen kasvuun ja voimauttavan työotteen vahvistamiseen.

Oman itsen hyväksyvässä katsomisessa emme aina tule valmiiksi. Keskeneräisyys ja sallivuus ovatkin tämän ryhmän perusta. Saat olla sellaisena, kuin olet, pienien tai isojen omakuvan katsomiseen liittyvien haavojen kanssa, ikään tai sukupuoleen tai tarvitsevuuden asteeseen katsomatta! Työpajan lempeän katseen äitihahmona toimii ihana ja lämmin Miina, jolla on pitkän linjan kokemus rakkaudellisen katseen herättämisestä silloinkin, kun se tuntuu mahdottomalta…

Kaikille avoin työpaja sopii myös vaikuttavaksi täydennyskoulutukseksi, jos työskentelet esim. itsearvostuksen, itsetuntemuksen ja kehonkuvan teemojen parissa ja kaipaat hienovaraisia ja vaikuttavia työkaluja toisen ihmisen kanssakulkijana. Toisen kohtaamisen perusta on se, miten katson itseäni. Tämä vertaisryhmä antaa välineitä omaan työotteeseesi syvällisellä tavalla, sillä sen perustana on oma henkilökohtainen identiteettityöprosessi.

Ryhmään voi osallistua myös oman läheisen kanssa, jolloin työskentelyn kehyksenä on keskinäisen rakastavan katseen ja kuulluksi tulemisen vahvistaminen. Tulisitko puolisosi, ystäväsi, aikuisen tai aikuistuvan lapsesi tai oman vanhempasi kanssa? Kuka voisi olla tärkeämpi apusilmäpari arvokkaalle omalle prosessillesi, kuin juuri hän: elämäsi merkityksellinen ihminen?

Vajaan vuoden aikana kahdeksan kertaa kokoontuvassa ryhmässä tutustutaan lukuisiin voimauttavan valokuvan menetelmän tapoihin lisätä itsemyötätuntoista katsetta omia erilaisia puolia kohtaan. Työpaja sisältää kaksi voimauttavaa parikuvausretkeä sekä vaikuttavan diakollaasityöpajan, jossa on mahdollisuus tehdä uusia korjaavia kuvia vaikkapa omista lapsuuskuvista. Maagista, liikuttavaa, korjaavaa… Saat paljon merkityksellisiä valokuvia itsestäsi ja rakastavaa yhteyttä kuvissa näkyviin erilaisiin puoliisi. Niihin, jotka ovat kadonneet, niihin, joille haluat antaa tilaa ja oikeutta, niihin, joita et vielä itsekään tunne. Tunteisiin ja ominaisuuksiin, jotka tekevät sinusta sinut – rakastettavan ja ainutlaatuisen.

Työpajatapaamiset ovat viikonloppuisin Helsingin keskustassa, Siltasaaressa, ohjaaja Miina Savolaisen opetusasunnossa, intiimissä ja kodikkaassa hengessä. Työpajatapaamisten pituus vaihtelee kokopäivätapaamisista yön puolelle venähtäviin kuvausretkiin. Lempeän ja rakastavan katseen omaksumista tukee ryhmän yhteinen whatsup-ryhmä, jolla jaetaan työpajavälien tunnelmia, keskinäistä kannustusta sekä löytämisen iloa. Työpajaan osallistuaksesi et tarvitse kuvaustaitoja tai erityistä kameraa.

Lähijaksot: 21.5.2023 / 11.6.2023 / 29.–30.6.2023 / 20.8.2023 / 23.–24.9.2023 / 14.10.2023 / 25.–26.11.2023 / 27.1.2024
Helsinki, Pitkänsillanranta / Siltasaari-Hakaniemi

Tiedustelut, pohdiskelut ja ilmoittautuminen: 

Pirita Torvi, p. 050-341 4739 (arkisin 9–16), koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

Kurssi-info »

ILMOITTAUDU »

 

 

 

IsanAidinRakastavanKatseenKaipuu

ISÄN, ÄIDIN – RAKASTAVAN KATSEEN KAIPUU 5op

Työpaja sisäiselle lapsellesi! Lohduttavaa ja merkityksellistä yhteyttä etsimässä omaan vanhempaan – olemassa olevaan tai tavoittamattomaan!

 • Sisäisen lapsen arvokkuuden ja rakastetuksi tulemisen kokemuksen vahvistamiseen.
 • Vanhempi-lapsisuhteen keskinäisen rakkauden, ymmärryksen ja anteeksiannon vahvistamiseen.
 • Vanhemman kaipuuseen, haluun tuntea oma vanhempi, vaikka se ei olisi fyysisesti mahdollista.
 • Oman vanhemman persoonan ja elämäntarinan tuntemiseen ja ymmärtämiseen.
 • Näkymättömyyden ja väärin nähdyksi tulemisen kokemuksista parantumiseen.
 • Sisäisen lapsen tunnetarpeiden oikeuttamiseen ja näkyväksi tekemiseen.
 • Helläksi sisäisen vanhemman ääneksi ryhtymiseen itselle.
 • Inspiroivaan henkilökohtaiseen identiteettityöhön, merkityksellisyyteen.
 • Ammatilliseen kasvuun ja voimauttavan työotteen vahvistamiseen.

Kaipaatko yhteyttä vanhempaasi, mutta et ole varma siitä, onko yhteys saavutettavissa? Tämä terapeuttinen voimauttavan valokuvan ryhmä on tarkoitettu sinulle, joka etsit vanhempasi persoonan ja elämäntarinan ymmärtämistä ja vaikka edes pieniä merkkejä siitä, että olet ollut rakastettu, toivottu ja tärkeä. Jokaisella lapsella on oikeus olla rakastettu, mutta jokaisen vanhemman kyky rakastaa on aina osin kömpelö ja vaillinainen lapsen tarpeeseen nähden, sillä lapsen persoona on erilainen kuin vanhemman. Elämän hallitsemattomuus voi myös haavoittaa vanhemman ja lapsen yhteyttä tavalla, joka ei ole kummankaan valittavissa.

Työpajassa sinulla on tilaa tutkia suhdettasi ja tunteitasi vanhempaasi, riippumatta siitä, tiedätkö sitä, kuka hän edes on tai onko hän ylipäätään enää elossa. Olitko jo päättänyt, ettet edes halua yrittää luoda siltoja tai enää kaivata häntä? Olet tervetullut työpajaan myös halutessasi syventyä vanhempasi elämäntarinaan ja siihen, miten hänen elämänkokemuksensa ovat muovanneet hänen vanhemmuuttaan ja mahdollisuuksiaan toteutua kokonaisena ihmisenä. Mielessäsi voi olla kysymyksiä, ikävää, kaipausta, surua, lämpimiä kiintymyksen tunteita tai halua korjata sitä, miten vanhempaasi on elämässään nähty – tai näitä kaikkia sekaisin vuoron perään.

Voimauttavan valokuvan prosessissa suhdetta omaan vanhempaan tutkitaan lempeällä, itsemyötätuntoisella ja myös vanhempaa sallivasti katsovalla katseella. Työpaja on tarkoitettu omaan prosessointiin, eikä siellä syntyviä valokuva-aarteita ole tarkoitus ensisijaisesti jakaa vanhemman kanssa. Toisaalta oma prosessi voi synnyttää halua uudistaa omaa vuorovaikutusta saatavilla olevaan vanhempaan.

Lähijaksot: Alkaen syksy 2023
Helsinki, Pitkänsillanranta / Siltasaari-Hakaniemi

Tiedustelut, pohdiskelut ja ilmoittautuminen:
Pirita Torvi, p. 050-341 4739 (arkisin 9–16), koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

Kurssi-info »

ILMOITTAUDU »

 

 

2023-VoimauttavaSukupuu

VOIMAUTTAVA SUKUPUU
Voimauttava Sukupuu on kaikille avoin koulutus oman perhehistorian lohduttavaan ja iloa tuovaan katsomiseen!

– Omaksi iloksi ja oman perheen identiteettityöhön
    (kohtaamistyön alojen pohjakoulutusta ei tarvita)

– Voimauttavan valokuvan perusteet (10op) suorittaneille
    ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Koskettavatko sinua on sukuhistoriasi ihmiset? Löydätkö heidän elämätapahtumistaan tai persoonistaan itseäsi? Ovatko kaikki heistä tulleet nähdyiksi oikein? Voimauttavan valokuvan menetelmään perustuvassa sukupuutyöpajassa etsitään muotoa ja näkyväksi tekemisen tapoja arvostavalle ja kannattelevalle tavalle katsoa oman perheen historiaa. Voit tehdä sitä eläväksi itsellesi tai moniäänisesti yhdessä perheesi kanssa.

Huippuihana Voimauttava sukupuu -ryhmä kokoontuu kolme kertaa. Työpaja on sekaryhmä. Tervetulleita ovat kaikki sukuhistorioitaan pohtivat ilman aiempaa kokemusta menetelmästä, mutta myös voimauttavan valokuvan menetelmäosaamistaan täydentävät osallistujat.

Sukukuvien kiehtovat salaisuudet

Sukupuu -työpajassa tutkitaan oman perheen kuva-aarteitten kätkemiä tarinoita niin pitkälle, kuin perhekuvien sukupolviketju yltää. Vanhat valokuvat ovat merkitysten ja sukutarinoiden monisäikeinen palapeli, josta voi koota itselle tai koko suvulle merkityksellisiä kuvakertomuksia. Millaisia elämänhistorioita, ja perhesuhteita vanhojen valokuvien ihmiset kantavatkaan? Millaisia sukusalaisuuksia ja kiehtovia persoonallisuuksia perhevalokuvat kätkevät? Keiden elämäntarinat ja valinnat ovat minulle rohkaisevia ja lohduttavia? Miten oma elämäsi, henkilökohtaiset valintasi ja taipumuksesi kietoutuvat sukulaistesi persooniin ja elämäntarinoihin? Millaisia toistuvia tarinoita, rooleja, elämänkohtaloita, reagointitapoja löydät perheesi historiasta? Miten ne auttavat ymmärtämään vanhempiasi, sisaruksiasi ja aiempia polvia – tai sitä ihmistä, joka itse olet? Mitä asioita haluat vaalia sukupolviketjussa, jonka osa itse olet? Mitä asioita et halua enää siirtää seuraaville polville?

Voimauttava sukupuu -työpajassa saat valmiudet etsiä käsiisi vanhoja kuvia ja saada haastatteluin talteen niihin liittyviä taustatarinoita ja aikalaiskertomuksia, joiden avulla voit löytää oman korjaavan ja kannattelevan näkökulman sukupuu-työn toteuttamiseen. Kolmiosaisen työpajan aikana rakennetaan alkuperäisistä kuvista tai niiden kopioista koostuva oma voimauttava sukupuu. Sukupuu rakennetaan itseä inspiroivaan muotoon: upeaksi albumiksi tai tauluksi, ääntä ja tarinoita sisältäväksi digielokuvaksi tai vaikkapa kuvansiirtomenetelmistä ja kädentaidoista muodostuvaksi käsityöksi tai käyttöesineeksi. Sukupuu voi olla omaa terapeuttista pohdintaa tai koko perhettä yhdistävä lahja, jonka tekemiseenkin eri sukupolvet pääsevät osallistumaan.

Työpajassa tutustutaan perhekuvien ottamisen tapoihin ja merkityksiin aina 1800-luvun lopulle asti. Mitä eri merkityksiä valokuvaaminen on saanut osana perhe-elämää, ystävyyttä ja ihmisten omaa identiteettityötä? Mikä voisi olla sadan vuoden takainen versio kuvien jakamiselle facebookissa? Miksi tietynlaisia kuvia otettiin ja mitä kuvilla haluttiin kertoa? Miksi tietyt perheenjäsenet puuttuvat kuvista? Vaikka valokuvaaminen vaikuttaa usein sattumanvaraiselta, sisältävät valokuvat paljon perheenjäsenten välistä dynamiikkaa ja perheen arvoja avaavia merkityksiä. Mitkä asiat on nähty muistamisen arvoisina? Kokivatko kaikki perheenjäsenet itsensä hyväksytyiksi ja arvostetuiksi osana perhettä?

Voimauttava sukupuu -työpajan ohjaajana toimii voimauttavan valokuvan kehittäjä Miina Savolainen. Työpajatapaamiset tapahtuvat kodikkaassa ja inspiroivassa hengessä Miinan luona Helsingin keskustan tuntumassa, Siltasaaressa, viikonloppuisin. Voimauttava sukupuu -koulutuksen työpajatapaamisia ja harjoitustehtäviä tukee osallistujaryhmän yhteinen idea- ja keskusteluryhmä verkossa.

Lähijaksot: Alkaen syksy 2023
Helsinki, Pitkänsillanranta / Siltasaari-Hakaniemi

Tiedustelut, pohdiskelut ja ilmoittautuminen:
Pirita Torvi, p. 050-341 4739 (arkisin 9–16), koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

Kurssi-info »

ILMOITTAUDU »
150150

 

2023-VoimauttavaParisuhde

VOIMAUTTAVA PARISUHDE 3op

Uutta: Silmien syttymistä ja lempeää katsetta parisuhteeseen – omatoimityöpajana yhdessä oman puolison kanssa! Näenkö sinut oikein?

Oletko perusteet-koulutuksessa katsonut ihaillen vierestä, kun kurssikaverisi ovat tehneet pakahduttavia perheprojekteja puolisonsa kanssa? Tai ehkä sait jo silloin maistaa tätä upeaa prosessia omassa parisuhteessasi, mutta huomaat arjen kiireiden keskellä, että voisi jälleen olla herkistymisen aika: Näenkö sinut oikein?

Voimauttava parisuhde on omatoimityöpaja, joka tuo juuri teille kahdelle, teidän suhteeseenne, oman tasapuolisen ja sallivan ”virtuaali-Miinan”. Työpaja koostuu video-luennoista, joita voitte katsoa yhdessä tai erikseen, rauhassa tunnustellen. Prosessin elämänlanka ovat rakastavaa ja arvostavaa katsetta herättelevät voimauttavan valokuvan harjoitukset, jotka vievät yhteisen historian merkityksellisiin kuviin sekä niihin asioihin, joita kumpikin puoliso haluaa vahvistaa ja löytää uudelleen. Kokonaisuuteen sisältyy whatsup-linja live-Miinalle, josta voi kysyä vinkkejä, palautetta ja tukea yhdessä tai erikseen, prosessin kaikkiin vaiheisiin. Kurssi sisältää myös option etä-tapaamiseen Miinan kanssa, jonka voi käyttää, olla käyttämättä tai tarvittessa täydentää lisätapaamisilla. Työpajaan ei sisälly ryhmää tai aikatauluja ja sen voi toteuttaa omalle parisuhteelle sopivassa rytmissä sekä teemoilla.

Työpajan idea on herkistää puolisoita näkemään paremmin toisiaan ja tuoreistaa keskinäistä tunneyhteyttä. Näkökulma työskentelyyn on hyvän vahvistamisessa, lohdullisuudessa, keskeneräisyyden hyväksymisessä sekä lempeän ja arvostavan katseen tietoisessa valitsemisessa. Työpajassa ei ruodita ongelmia tai pyritä muuttamaan tai kehittämään puolisoa johonkin suuntaan. Voimauttavan valokuvan menetelmä perheessä perustuu sille, että läheisetkin ihmiset ymmärtävät samojen, yhteiseen elämään liittyvien kuvien merkityksen ihan eri tavalla – eikä se ole kenenkään vika. Vaikka jokaiselle meistä oma tarve ymmärretyksi ja nähdyksi tulemiseen on oikeutettu ja oikea, toimii voimauttavan valokuvan menetelmässä paradoksi: kääntymällä katsomaan toista puhtaalta pöydältä, ilman omien tarpeitteni silmälaseja, saan nähdä toisessa jotain sellaista, joka ruokkii minuakin. Luovuttamalla ensin jotain toiselle voi itsekin saada enemmän, kuin mitä edes ajatteli tarvitsevansa.

Työpaja sisältää monipuolisia harjoituksia, joita voi menetelmän hengessä toteuttaa juuri omalla, persoonallisella tavalla. Kokonaisuudessa syvennytään lempeään, pelimuotoiseen dialogiin yhteisen elämäntarinan merkityksellisten kuvien äärellä, kuvataan uusia kuvia toista kuunnellen ja ennen kaikkea löydetään silmien syttymistä toisen persoonalle ja maailmalle, ihan tavallisen arjen keskellä. Idea ei ole kuvat, vaan tapa jolla katsomme itseämme ja toisiamme. Työpaja sopii kaikenlaisille ja eri elämän vaiheessa oleville pareille, jotka haluavat ymmärtää paremmin toistensa erilaisuutta ja löytää siltoja toistensa maailmoihin.

Omatoimityöpaja. Ei ryhmää, eikä kokoontumisia. Sisältää option (etä)tapaamiseen sekä whatsup-viestilinjaan Miina Savolaisen kanssa.

Tiedustelut ja tilaukset: Pirita Torvi, p. 050-341 4739 (arkisin 9–16), koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

Kurssi-info »

ILMOITTAUDU »

150